2. Bereikbaarheid

2.2 Verbeteren en aanleggen infrastructuur

Toelichting

Prioriteiten
Ten aanzien van de in de begroting aangegeven prioriteiten is de volgende voortgang te melden.

 • Verbinding A8-A9: De provincie deed in 2020 onderzoek naar het landschap tussen Assendelft en Heemskerk. Ten behoeve van een zorgvuldige inpassing, en om daarbij zorgvuldig om te gaan met het in dit gebied gelegen deel van het UNESCO Werelderfgoed Stelling van Amsterdam, werd in 2020 gewerkt aan een landschapsplan. In 2020 kwam de stuurgroep Verbinding A8-A9 3 keer bij elkaar om over de voortgang van het Landschapsplan en de deelprojecten Leefbaarheidsmaatregelen N203 Krommenie en OV-aansluiting Krommenie en Assendelft te spreken.
 • Bereikbaarheid Bollenstreek: In 2020 is het besluit genomen om als provincie niet verder te gaan met het project Duinpolderweg en is een intentieovereenkomst met de gemeente Haarlemmermeer en Vervoerregio Amsterdam gesloten om gezamenlijk wel verder te gaan met de realisatie van de Nieuwe Bennebroekerweg, om zo bij te dragen aan een goede bereikbaarheid van de geplande woningbouw.
 • Bereikbaarheid Waterland: Het project is in 2020 aanbesteed.
 • Onderdoorgang Broek in Waterland: De provincie, Vervoerregio Amsterdam en betrokken gemeenten hebben in 2020 gezamenlijke afspraken gemaakt over de vervolgstudie naar de onderdoorgang.
 • Fietsprojecten: in verschillende regio’s is met onze partners gewerkt aan de uitwerking van de regionale doorfietsroutes. Daarnaast zijn in 2020 een aantal verbeteringen voor de fiets op de provinciale infrastructuur voorbereid en klaargemaakt voor realisatie, zoals bij de trajectbenaderingen voor de N239 en N243, de N501 – Redoute (Texel), HOVASZ en het project Bereikbaarheid Waterland. In 2020 zijn provinciale onderdelen van de doorfietsroute Schiphol opgenomen in de studiefase van het Integraal Meerjarenprogramma Infrastructuur (iMPI).
 • Bereikbaarheid Den Helder: In 2020 zijn vanuit De Kop Werkt! de eerste mobipunten opengesteld, waar verschillende modaliteiten worden aangeboden. Als vervolg op de studie naar de bereikbaarheid van Den Helder is een maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) opgesteld voor een verbinding tussen A7 en Den Helder. Samen met Rijkswaterstaat en gemeenten is de verkeersveiligheid op de N9 en N250 onderzocht. De resultaten van de onderzoeken worden in 2021 gepubliceerd.
 • Bereikbaarheid Gooi & Vechtstreek: In 2020 is met de regio gewerkt aan een regionale samenwerkingsagenda. Op het gebied van bereikbaarheid wordt daarin de nadruk gelegd op samenwerking en investeringen op het gebied van fiets en ketenreis.
 • Cruquiusbrug: De aanbesteding van het project is in de tweede helft van 2020 gestart en wordt begin 2021 afgerond met een bouwteamcontract.
 • Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV) ’t Gooi: Het project was in 2020 in uitvoering.
 • Wilhelminasluis: Eind 2020 is de sluis opgeleverd.
 • Centrale bediening bruggen en sluizen: In 2020 zijn 4 nieuwe bruggen aan de centrale gekoppeld, wat het totaal op 9 brengt.
 • N243 Herinrichting: De aanbesteding is eind 2020 gestart.
 • N241 Herinrichting A.C. de Graafweg: Het project (de bouwteamfase) is na een aanbesteding eind 2020 gegund en van start gegaan.

Voor meer informatie over de stand van zaken van alle provinciale infrastructurele projecten wordt verwezen naar het iMPI.

Omgevingsfactoren

 • Het ontbreken van een eenduidig landelijk stikstofbeleid leidt tot grote risico’s op vertraging en extra kosten bij de uitvoering van infrastructurele projecten. In projecten wordt getracht de stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden te minimaliseren, maar een nul-depositie is vaak niet haalbaar. Dit betekent dat per project op basis van een instrumentenmix van beleidsafspraken en handreikingen een maatwerkaanpak bepaald moet worden. Dit kan ook juridische risico’s met zich meebrengen. Bovendien is er regelmatig sprake van nieuwe landelijke ontwikkelingen.
Deze pagina is gebouwd op 08/05/2021 12:25:50 met de export van 08/05/2021 12:10:39