2. Bereikbaarheid

2.1 Bijdragen aan mobiliteit

Toelichting

Prioriteiten
Ten aanzien van de in de begroting aangegeven prioriteiten is de volgende voortgang te melden.

  • Agenda Mobiliteit: In 2020 is gestart met het opstellen van het Perspectief Mobiliteit (voorheen Agenda Mobiliteit). 
  • MRA-programma Samen Bouwen aan Bereikbaarheid : In 2020 zijn verschillende onderzoeken uitgevoerd en is gewerkt aan een Uitvoeringsagenda.
  • Regionaal Openbaar Vervoer Toekomstbeeld 2040: In 2020 is een plan van aanpak voor een onderzoeksagenda opgesteld. Deze is besproken met de Staten en de gemeenten.
  • Regionaal Mobiliteitsprogramma (RMP) Noord-Holland en Flevoland: In 2020 is voornamelijk gewerkt aan het fundament voor het Regionaal Mobiliteitsprogramma.
  • Regionale Uitvoeringsprogramma’s Verkeersveiligheid: In 2020 is de provincie samen met de gemeenten, waterschappen, RWS, politie, Openbaar Ministerie en maatschappelijke partners gekomen tot risicoanalyses per regio. In 2020 leverden wij onder andere door middel van de subsidieregeling Kleine Infrastructuur, Doortrappen en gedragsbeïnvloeding verkeersveiligheid (verkeerseducatie) een bijdrage aan een verkeersveilige omgeving.
  • Goederenvervoer over water: in 2020 is de potentie van het provinciaal vaarwegennet onderzocht en zijn diverse gesprekken met partners opgestart en inhoudelijke analyses uitgevoerd.
  • Programma Bereikbaarheid Kust Zuid-Kennemerland: In 2020 is samen met de regio gestart met het opstellen van een strategische (mobiliteits)agenda. De uitwerking hiervan is voorzien in 2021.
Deze pagina is gebouwd op 08/05/2021 12:25:50 met de export van 08/05/2021 12:10:39