2. Bereikbaarheid

2.1 Bijdragen aan mobiliteit

Toelichting

Wij werken samen met andere overheden in de regio’s aan ruimtelijke ontwikkelingen en de aanleg van infrastructuur. Daarvoor bestaan verschillende samenwerkingsverbanden, zoals het Rijk- en regioprogramma Samen Bouwen aan Bereikbaarheid (SBaB). Al deze partijen zijn nodig, want de opgaven in de MRA zijn urgent, complex en ze overstijgen beleidsterreinen en verantwoordelijkheden van de verschillende overheidslagen.

OV-toekomstbeeld
Om een vervolg te geven aan de uitwerking van het toekomstbeeld heeft de provincie Noord-Holland in 2020 een onderzoeksagenda tot en met 2023 opgesteld. Voor de provincie Noord-Holland staan hierin 17 bus- en tramambities centraal.

Regionaal Mobiliteitsprogramma (RMP)
In 2020 is een nulmeting CO 2 -uitstoot Mobiliteit Noord-Holland en Flevoland uitgevoerd, is de 80%-versie van het RMP opgeleverd en is een overzicht opgesteld van maatregelen die partners al nemen of van plan zijn te gaan nemen.

BO MIRT
De samenwerking in programma’s en studies heeft in het Bestuurlijk Overleg Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (BO MIRT) voor Noordwest Nederland van 25 november 2020 geleid tot afspraken die van belang zijn voor Noord-Holland.

Goederenvervoer over water
De potentie van het provinciaal vaarwegennet is onderzocht en de conclusie was dat er potentie is voor een modal shift van weg naar water, maar dat het bevaarbaar maken van het kernnet voor grotere schepen alleen tegen hoge kosten plaats kan vinden. Met de gemeente Alkmaar is overleg geweest over havenontwikkeling in de Boekelermeer. Tot slot is op basis van een business case (voor het vervoeren van afval over water tussen Lelystad, Almere, Zaandam, Alkmaar, Den Helder en Texel) met de Huisvuilcentrale Alkmaar en de betreffende gemeenten het gesprek gestart over een mogelijke modal shift.

Perspectief Mobiliteit
In 2020 is gestart met het opstellen van het Perspectief Mobiliteit (voorheen Agenda Mobiliteit). Dit document biedt inzicht en overzicht in de opgaven voor de provincie op het gebied van mobiliteit, in samenhang met de opgaven voor duurzame verstedelijking, klimaatverandering en gezondheid en van het beleid dat we zelf en samen met partners hebben opgesteld. Het Perspectief werkt de ontwikkel- en sturingsprincipes uit de Omgevingsvisie uit in concrete opgaven voor mobiliteit, principes voor het werken aan de mobiliteitstransitie en een afwegingskader om te kunnen prioriteren, dat gekoppeld is aan de investeringsstrategie Noord-Hollandse infrastructuur (iNHi).

Beleidsindicatoren

Indicator

Meeteenheid

Begroot

Gerealiseerd

Toelichting

PS stellen voor de zomer (2020) de jaarlijkse actualisatie in programma als onderdeel van de agenda Mobiliteit vast

Aantal

0

0

n.v.t.

PS worden aan het eind van het jaar geïnformeerd over het BO MIRT

Aantal

1

1

n.v.t.

Deze pagina is gebouwd op 08/05/2021 12:25:50 met de export van 08/05/2021 12:10:39