2. Bereikbaarheid

2.1 Bijdragen aan mobiliteit

Toelichting

Aan de hand van verschillende uitvoeringsregelingen zijn subsidies verstrekt aan andere wegbeheerders voor het realiseren van provinciale doelen. Bovendien is gewerkt aan de doorontwikkeling van deze regelingen richting een regionale werkwijze.
Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030
Met het Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030 hebben Rijk en regio een vernieuwde visie op de verkeersveiligheidsaanpak gegeven. De provincie Noord-Holland heeft deze landelijke visie vertaald in de ‘Opgave Verkeersveiligheid Noord-Holland 2030
’ en uitgewerkt in de ‘Uitvoeringsagenda Verkeersveiligheid ’ (2019). In de jaarverantwoording 2020 staat welke maatregelen van de uitvoeringsagenda in 2020 zijn uitgevoerd.
Subsidieregeling Gedragsbeïnvloeding Verkeersveiligheid
Met deze regeling stimuleert de provincie verkeerseducatie aan scholieren in het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs. In 2020 (schooljaar 2020-2021) is subsidie gegeven aan projecten voor verkeerseducatie in het basisonderwijs (16 projecten) en het voortgezet onderwijs (11 projecten). Elk project wordt op verschillende scholen in Noord-Holland aangeboden.
Subsidieregeling Doortrappen
In 2020 hebben zeven Noord-Hollandse gemeenten van de provincie subsidie ontvangen om met het programma te starten. Dat zijn Alkmaar, Den Helder, Haarlem, Hollands Kroon, Schagen, Texel en Wijdemeren.
Subsidieregeling Kleine Infrastructuur 2020
Deze subsidieregeling is bedoeld voor wegbeheerders (met uitzondering van het gebied van de Vervoerregio Amsterdam) om de lokale infrastructuur verkeersveiliger te maken. In 2020 zijn 29 projecten gesubsidieerd. Daarbij gaat het onder andere om het aanleggen van oversteekplaatsen voor fietsers en voetgangers, het realiseren van gescheiden fietspaden en het aanleggen van rotondes.

Subsidieregeling Regionaal Fietsnetwerk 2020
Voor het versneld opwaarderen van een aantal MRA-doorfietsroutes heeft de provincie ruim € 16 miljoen beschikbaar gesteld. Voor het aanpakken van de provinciale infrastructuur is in het iMPI 2021-2028 (PS 16 november 2020) een aantal projecten op het provinciaal areaal opgenomen. Deze zijn inmiddels in de studie- of planfase:

  • Fietstunnel Velser-traverse.
  • Ontbrekende schakel langs N208 Santpoort-Noord.
  • Doorfietsroutes langs de N232.
  • Doorfietsroute Kruiswegcorridor.

We zetten subsidies in voor het aanpakken van infrastructuur van derden (zoals gemeenten). In 2020 zijn de volgende subsidies verstrekt:

  • Doorfietsroute Kennemerland in 2020 (gemeente Velsen). Voor het project is tevens rijkssubsidie ontvangen van ruim € 1,5 miljoen, waarvan een deel ten goede komt aan het eerder genoemde iMPI-project ontbrekende schakel langs N208 Santpoort-Noord.
  • Subsidieregeling Regionaal Fietsnetwerk. Van het beschikbaar gestelde bedrag van € 4,3 miljoen is voor € 3,6 miljoen euro beschikt aan gemeentelijke fietsprojecten.

MRA-E
Om het elektrisch rijden te bevorderen werken wij met de provincies Flevoland en Utrecht, de gemeenten Amsterdam en Almere en de Vervoerregio Amsterdam samen in het programmabureau MRA-E (Metropoolregio Amsterdam – Elektrisch). Dit programmabureau verzorgt de plaatsing en het contractmanagement van laadinfrastructuur in de drie provincies, met uitzondering van de steden Amsterdam en Utrecht. In 2020 zijn in totaal 2000 nieuwe laadpalen geplaatst, waarvan 1300 in de provincie Noord-Holland (buiten Amsterdam). In 2020 zijn door het Rijk extra middelen beschikbaar gesteld voor de uitvoering van de Nationale Agenda Laadinfrastructuur.

Beleidsindicatoren

Indicator

Meeteenheid

Begroot

Gerealiseerd

Toelichting

Jaarlijkse subsidievaststelling betrokken regelingen

Aantal

4

5

In 2020 is de regeling Regionaal Fietsnetwerk extra gerealiseerd.

Deze pagina is gebouwd op 08/05/2021 12:25:50 met de export van 08/05/2021 12:10:39