2. Bereikbaarheid

2.4 Optimaliseren gebruik netwerk

Toelichting

De bediening en bewaking van wegen, bruggen en sluizen vindt op verschillende manieren plaats:

  • Vanuit de verkeerscentrale in Hoofddorp wordt het verkeer begeleid.
  • In 2019 is de basis gelegd voor ‘trigger based werken’: real time data wordt continu vergeleken met data of minimale snelheden uit de reguliere situatie. Bij verschil wordt de wegverkeersleider getriggerd dat er mogelijk iets aan de hand is en kunnen verkeersmanagementmaatregelen worden genomen.
  • Vanuit de verkeerscentrale in Hoofddorp worden dag in dag uit de Waterwolftunnel, Abdijtunnel en het Amstelaquaduct bewaakt.
  • De bruggen en sluizen in beheer bij de provincie worden conform de bedienbesluiten lokaal of vanuit de bediencentrale Heerhugowaard bediend.
  • Als voor werkzaamheden/evenementen verkeersmaatregelen op de provinciale (vaar)weg noodzakelijk zijn, is hiervoor toestemming van het Verkeerscoördinatiepunt (VCP) vereist en worden deze afgestemd binnen het samenwerkingsverband van alle (vaar)wegbeheerders in Noord-Holland, het zogenoemde RegioRegie.

Weginspecteurs
Een team van weginspecteurs staat dag en nacht klaar voor een vlotte en veilige doorstroming op de provinciale wegen. De afname van de hoeveelheid verkeer door de maatregelen rond COVID-19 heeft niet geleid tot een aanzienlijke daling van het aantal incidenten op de weg maar heeft er wel voor gezorgd dat er minder files en verkeershinder is geweest.
Vergunningen/ontheffingen
Als een particulier of bedrijf gebruik wil maken van de (vaar)weg, veranderingen wil aanbrengen, werkzaamheden wil verrichten of een evenement wil organiseren is een vergunning, ontheffing of toestemming noodzakelijk. In 2019 zijn ruim 1021 vergunningen/ontheffingen verstrekt. Ondanks het coronavirus is het aantal verstrekte vergunningen/ontheffingen met 20 procent toegenomen.
Gladheidsbestrijding
De uitvoering van de gladheidsbestrijding is ondergebracht in de verschillende gebiedscontracten. De gladheidscoördinatie wordt uitgevoerd door provinciale medewerkers die dag en nacht de situatie op de weg in de gaten houden. Daarbij is de provincie continu bezig met het optimaliseren van de strooiroutes. Informatie over het actuele strooiregime is online beschikbaar op strooit.nu. In 2019 is gestart met het opbouwen van een fabriek waarin ‘groen strooizout’ wordt gefabriceerd van sap uit bermgras. In 2018 is het Europese LIFE-project Grass2grit gestart waar, in een eigen proeffabriek, ‘groen dooimiddel’ wordt geproduceerd uit bermgras. De fabriek is in 2020 operationeel geworden en de eerste hoeveelheid dooimiddel is geproduceerd.
Servicepunt
Bij het Servicepunt provincie Noord-Holland (0800-0200600) komen alle vragen, meldingen en klachten binnen. In 2020 zijn circa 19.000 meldingen aangenomen en afgehandeld. Dit is een toename van bijna 20 procent vergeleken met vorig jaar.
Optimaliseren Verkeersregelinstallaties (VRI’s)
Door het coronavirus is het verkeersbeeld in 2020 heel anders geweest. De lagere intensiteiten hadden tot gevolg dat er weinig vertragingen zijn geweest en er minder VRI’s zijn geoptimaliseerd. Daar waar zinvol zijn VRI’s aangepast om de fiets te bevoordelen. Uiteindelijk zijn 23 VRI’s geoptimaliseerd. Daarnaast zijn er 29 scenario’s opgesteld; de meeste komen voort uit wegwerkzaamheden.

Beleidsindicatoren

Indicator

Meeteenheid

Begroot

Gerealiseerd

Toelichting

Verbeteren doorstroming d.m.v. optimaliseren VRI’s

Percentage

6

N.v.t

2020 is door corona geen representatief jaar door minder verkeer

Gemiddelde aanrijtijd weginspecteurs op incidenten (in minuten)

Aantal

30

ja

Aantal meldingen 2020: 2903
Gemiddelde aanrijtijd 2020: 24 minuten

Deze pagina is gebouwd op 08/05/2021 12:25:50 met de export van 08/05/2021 12:10:39