2. Bereikbaarheid

2.4 Optimaliseren gebruik netwerk

Toelichting

Mede door COVID-19 is het Uitvoeringsprogramma Smart Mobility een jaar verlengd. Bij de Voortgangsrapportage van het Uitvoeringsprogramma is PS geïnformeerd over de voortgang van de projecten.
De provincie participeert in het Regionaal Datateam dat eind 2019 van start is gegaan. Dat zorgt ervoor dat vijftien landelijk vastgestelde data-items (onder andere fietsdata en logistieke data) op uniforme wijze worden aangeleverd zodat deze gebruikt kunnen worden door navigatie-aanbieders.
Een paper is uitgebracht over de maatschappelijke waarde van Smart Mobility voor de vier provinciale opgaven. Het vormde tevens een belangrijke bouwsteen voor de tweejaarlijkse update van de Koers Smart Mobility die in 2018 is vastgesteld.
De kennis en ervaring die met Smart Mobility is opgedaan, is ingebracht bij de provinciale digitaliseringsstrategie en er zijn webseminars verzorgd voor de Intertraffic, het Platform Smart Mobility en Amsterdam Smart City. Ook internationaal waren de contacten vooral online zoals in Europa met POLIS en met Californië in het kader van het Coast to Coast-programma van de provincie Noord-Holland.
In 2020 is een Human Capital-agenda opgesteld die ervoor moet zorgen dat studenten, trainees en zij-instromers worden opgeleid om ‘slim’ aan de slag te gaan.
Voor de fysieke infrastructuur ligt de focus op duurzame en efficiënte innovaties. Een belangrijk speerpunt is IFD (Industrieel, Flexibel en Demontabel), circulair en modulair bouwen van onze bruggen en viaducten. Hiervoor is, in samenwerking met vele andere partijen en NEN de eerste norm vastgesteld voor beweegbare bruggen. Ook is in dit kader het materialenpaspoort geunifomeerd via CB 23. De eerste toepassing is op de Cruquiusbrug.
Voor wegen wordt samen met de TU Delft ingezet op levensduurverlenging door het zogenaamde Epoxy-asfalt met een 4 maal langere levensduur (wordt door TU Delft onderzocht). In 2020 is een proefvak aangelegd op de N240b. De pilot met de ‘GeluidVangrail’ langs de N512 is afgerond met een positief evaluatierapport. De pilot met zonnepanelen op een geleiderail N194 bleek niet succesvol.
De proeven voor SolaRoad ‘Zwaar Verkeer’ te Schiphol zijn gestopt. Samen met drie andere provincies worden nu zonnepanelen in de verharding van fietspaden getest.

Beleidsindicatoren

Indicator

Meeteenheid

Begroot

Gerealiseerd

Toelichting

Investeren in innovatieve projecten (aantal pilots)

Aantal

10

10

Investeren in innovatieve projecten (t.o.v. totaal PMI / PMO)

Percentage

7

5

Deze pagina is gebouwd op 08/05/2021 12:25:50 met de export van 08/05/2021 12:10:39