4. Milieu

4.2 Bijdragen aan een circulaire economie en energieneutraal in 2050

Toelichting

Met het programma Verduurzaming bestaande woningvoorraad Noord-Holland stimuleert de provincie particuliere woningeigenaren en corporaties hun woningen te verduurzamen. Binnen dit programma worden tevens diverse alternatieve financieringsvormen voor woningverduurzaming getest. Het programma is vastgesteld in 2018, heeft een looptijd van 3,5 jaar en voor de uitvoering hebben PS ruim € 10 miljoen beschikbaar gesteld, waarvan het grootste gedeelte in 2019 is uitgegeven.
In 2020 heeft de provincie subsidie verleend voor het ondersteunen van duurzaamheidsinitiatieven van burgercollectieven. Daarnaast heeft de provincie financieel bijgedragen aan de ontwikkeling van software voor woningverduurzamingsadviezen aan woningeigenaren door de Noord-Hollandse energieloketten. Dit project is afgerond en de software wordt inmiddels gebruikt door de energieloketten. Daarnaast heeft de provincie eind 2020 een subsidieregeling voor woningbouwcorporaties opgezet. Het doel van deze regeling is om woningbouwcorporaties te stimuleren samen te werken aan innovatieve concepten voor woningverduurzaming zodat dit leidt tot lagere verduurzamingskosten. Tot slot heeft de provincie financieel bijgedragen aan het project Gebiedsgerichte vastgoedscan Gooi en Vechtstreek. Hierbij is het vastgoed van diverse woningbouwcorporaties in de Gooi en Vechtstreek in beeld gebracht, zodat bepaald kon worden welk vastgoed gezamenlijk zou kunnen worden verduurzaamd, zodat op kosten zou kunnen worden bespaard.

Beleidsindicatoren

Indicator

Meeteenheid

Begroot

Gerealiseerd

Toelichting

Deze pagina is gebouwd op 08/05/2021 12:25:50 met de export van 08/05/2021 12:10:39