4. Milieu

4.2 Bijdragen aan een circulaire economie en energieneutraal in 2050

Toelichting

In 2020 is naast het opstellen van de nieuwe actieagenda voor 2021-2025, de lopende actieagenda 2017-2020 uitgevoerd. Daarvoor zijn dit jaar onder meer de MKB innovatie-instrumenten voor circulaire innovaties opnieuw ingezet. Ook zijn in samenwerking met Impact Hub (online) evenementen georganiseerd om circulaire ondernemers in Noord-Holland met elkaar in verbinding te brengen. In 2020 zijn voor ondernemers ook weer de meerdaagse CIRCO Business Design Tracks trainingen georganiseerd onder andere voor de agrosector. Deelnemers waren grotere bedrijven binnen de agrosector en bedrijven die al verder zijn op het gebied van duurzaamheid en circulariteit.
Via het project Circulaire Restaurants is het verminderen en tegengaan van voedselverspilling gestimuleerd. Om circulair bouwen te stimuleren is het handboek circulair renoveren voor woningbouwcorporaties opgesteld dat in 2021 wordt afgerond. Ook is actief ingezet op het opnemen van circulair bouwen in de regionale Woonakkoorden met ondersteuning van de stichting C-Creators. De provincie Noord-Holland is ketenpartner van C-Creators.
Om circulair ontwerpen en denken te stimuleren via het onderwijs is een challenge georganiseerd met de Hogeschool Inholland en NS en een challenge met een mbo-instelling gestart. Voor een concrete en succesvolle casus van hergebruik van lokaal hout is begin 2020 de Circular Award Public van het ministerie van I&W ontvangen. Vanuit het thema biomassa is het langjarige project voor een zeewierlaboratorium afgerond en de kennis gedeeld met initiatiefnemers vanuit GO!-NH. Met de Omgevingsdienst NZKG is een pilot is gedraaid om kansen en knelpunten te signaleren bij toezicht en vergunningverlening.
Om bewustwording van de noodzaak van een circulaire economie te stimuleren is de nieuwe Uitvoeringsregeling Kleinschalige activiteiten Circulaire Economie Noord-Holland 2020 in werking getreden. Het beschikbare subsidieplafond in 2020 is volledig besteed. Tot slot is gewerkt aan het nieuwe inkoopbeleid waarin circulair inkopen is uitgewerkt en zijn na een provinciale challenge circulaire relatiegeschenken ingekocht.

Beleidsindicatoren

Indicator

Meeteenheid

Begroot

Gerealiseerd

Toelichting

Aantal bedrijven deelgenomen aan onze stimuleringsprogramma’s

Aantal

60

32

Dit zijn bedrijven die meededen met CIRCO Tracks (18 in 2020) en GO NH! (13 in 2020). Door de coronacrisis konden de bijeenkomsten niet live plaatsvinden en hadden veel ondernemers andere prioriteiten. Om die reden zijn voorgenomen tracks doorgeschoven naar 2021.

Icoonketens in de vorm van Living labs

Aantal

2

0

In 2020 bleken er geen projecten bekend te zijn die kwalitatief voldoende waren om in aanmerking te komen als icoonketenproject.

Deze pagina is gebouwd op 08/05/2021 12:25:50 met de export van 08/05/2021 12:10:39