4. Milieu

4.2 Bijdragen aan een circulaire economie en energieneutraal in 2050

Toelichting

In het coalitieakkoord is € 57 miljoen gereserveerd voor klimaat en energie. De concrete besteding van dit budget is uitgewerkt in het Actieprogramma Klimaat. In paragraaf 4.2 wordt dit verder verdiept voor waterstof, de warmtetransitie, de Regionale Energiestrategie (RES) voor Noord-Holland Noord en Noord-Holland Zuid en energie-infrastructuur.
Regionale Energiestrategie (RES)
Om de energietransitie vorm te geven heeft de provincie het afgelopen jaar samen met gemeenten, waterschappen en onze partners, stakeholders en inwoners mogelijke zoekgebieden voor het opwekken van hernieuwbare energie (wind en zon) en de (bovenregionale) warmtebronnen inzichtelijk gemaakt in een concept Regionale Energiestrategie voor Noord-Holland Noord en een Energiestrategie voor Noord-Holland Zuid. De resultaten van de reacties daarop, aanvullende onderzoeken, gesprekken en verschillende bijeenkomsten worden verwerkt in de RES’en 1.0 en krijgen een plek in het provinciale beleid en de provinciale Omgevingsverordening. Onderdeel van de RES’en is de Regionale Structuur Warmte (RSW), waarbinnen samen met de gemeenten, waterschappen en partners wordt gekeken hoe (bovenregionale) warmtebronnen het beste kunnen worden aangesloten op de warmtevragers, zoals woningen en bedrijventerreinen. De provincie heeft een coördinerende en ondersteunende rol op zich genomen voor zowel de RSW, de kaarten van de zoekgebieden, data en monitoring en kennisdelen.
Warmtetransitie
Voor het onderdeel warmtetransitie is ingezet op het versnellen van het onderzoek voor mogelijkheden voor geothermie binnen de MRA. Dat gebeurt door een coördinerende rol voor het stimuleren en organiseren van kennisdeling en vergroten van draagvlak. Inmiddels ligt er de Samenwerkingsovereenkomst ‘Gezamenlijke uitgangspunten Aardwarmteontwikkeling MRA’, ondertekend door publieke en private partijen.
De provincie ondersteunt de gemeenten via het Servicepunt duurzame energie. De dienstverlening van het Servicepunt is voor 2021- 2025 opnieuw aanbesteed, om te voorzien in kennis en middelen ter ondersteuning en versnelling van de warmtetransitie. Daarnaast zijn er 6 subsidies verleend binnen de uitvoeringsregeling subsidie warmtetransitie gebouwde omgeving op wijkniveau. Deze subsidie biedt gemeenten ondersteuning voor het verder uitwerken van plannen om wijken van het gas af te krijgen. Er is een bijdrage verleend door de provincie om te kunnen deelnemen aan de nationale innovatieprogramma’s WarmingUP en Window. En er is een subsidie verleend aan de vereniging Energie-initiatieven Noord Holland.

Energie Infrastructuur
Voor de energie-infrastructuur is een tool in ontwikkeling in samenwerking met TNO. Het doel iseen instrument te ontwikkelen waarmee de provincie de effecten van de energietransitie op het energiesysteem en de (milieu)ruimte kan visualiseren.
Waterstof
Waterstof biedt veel kansen in Noord-Holland, zie daarvoor de waterstofstrategie. De strategie heeft als doel het verder verkennen van de mogelijkheden voor ontwikkeling van de waterstofmarkt in Noord-Holland. Dat doet de provincie door te investeren in verschillende onderzoeken en het verstrekken van subsidies onder andere voor onderzoek naar de maakindustrie van ektrolysers in Noord-Holland, een haalbaarheidsstudie voor waterstof in de gebouwde omgeving vanuit de bestaande subsidieregeling voor het gasloos maken van wijken. Daarnaast is er geld gegaan naar De Regio Deal Maritiem Cluster Kop van Noord-Holland, programmalijn Waterstof. Deze deal richt zich op het versterken van kennis en talent, maritieme innovatie en het benutten van de kansen van de waterstofeconomie.

Beleidsindicatoren

Indicator

Meeteenheid

Begroot

Gerealiseerd

Toelichting

Luchtverontreiniging: CO2 emissie in ton (BBV indicator)

Aantal

17.893.700

Betreft de totaal bekende CO2 uitstoot (Aardgas, elektriciteit, stadswarmte, voertuigbrandstoffen) in 2019 in de provincie Noord-Holland.
Bron: De Klimaatmonitor Rijkswaterstaat

Energieneutraliteit: productie van energie in petajoule (BBV indicator)

Aantal

17,149

Betreft de totale productie van hernieuwbare energie in petajoula in 2018 (2019 ten tijde van opstellen nog niet beschikbaar).
Bron: Klimaatmonitor Rijkswaterstaat

Deze pagina is gebouwd op 08/05/2021 12:25:50 met de export van 08/05/2021 12:10:39