3. Water

3.1 Beschermen tegen overstromingen

Toelichting

Prioriteiten:

  • Aanpassen aan klimaatverandering
    In 2020 hebben Gedeputeerde Staten de notitie Klimaatadaptatie Noord-Holland : bouwstenen voor de provinciale aanpak vastgesteld. Deze notitie bouwt voort op bestaand beleid. Samen met de notitie zijn twee uitvoeringsregelingen vastgesteld om gemeenten te stimuleren om fysieke maatregelen voor klimaatadaptatie uit te voeren.
  • Omgevingswet en Deltaprogramma
    Vanuit het Deltaprogramma is een proces in gang gezet dat moet leiden tot een meer integrale benadering en verbinding met andere opgaven zoals ruimtelijke opgaven, ruimtelijke inrichting, natuur, recreatie, toerisme, cultuurhistorie en energietransitie. Ruimtelijke kwaliteit vormt hierbij een belangrijke randvoorwaarde. Dit moet resulteren in zogenoemde regionale Deltastrategieën. Klimaatadaptatie en ruimtelijke adaptatie maken hier nadrukkelijk onderdeel van uit.
    Het Kennisprogramma Zeespiegelstijging is in uitvoering genomen. Hierbij wordt verder onderzoek gedaan naar de mate van de (versnelling van de) zeespiegelstijging. In 2020 is het onderzoek naar de effecten van de zeespiegelstijging op de waterveiligheid, zoetwater beschikbaarheid en verzilting van Nederland geïntensiveerd. De provincie wordt nadrukkelijk geconsulteerd en er worden de komende jaren verdere afspraken gemaakt.
Deze pagina is gebouwd op 08/05/2021 12:25:50 met de export van 08/05/2021 12:10:39