3. Water

3.2 Benutten en beheren water

Toelichting

De provincie is de beheerder van het grondwater (Kaderrichtlijn Water) en moet zorgen voor een goede kwantitatieve en kwalitatieve toestand van grondwater. De ondergrond moet duurzaam worden gebruikt, onder andere voor drinkwater- en energievoorziening. Daarnaast moet het grondwaterbeheer worden afgestemd op de bestemming van gebieden. Uitputting en verzilting van grondwatervoorraden moet worden voorkomen. De projecten die worden uitgevoerd om deze doelen te bereiken liggen vast in de Watervisie 2021 en zijn of worden uitgevoerd in de periode 2016 tot en met 2021.

Vergunningverlening

De provincie is bevoegd gezag voor het verlenen van vergunningen voor drinkwatervoorziening, grote industrieën en bodemenergie. In 2020 zijn 45 vergunningen verleend. Dit is aanzienlijk meer dan gepland. De toename wordt veroorzaakt door een stijging van het aantal bodemenergiesystemen.

Uitvoeren projecten KRW

Om een goede toestand van het grondwater te bereiken of te behouden worden tot en met 2021 35 projecten uitgevoerd. De uitvoering ligt op schema en verloopt conform de geraamde kosten. Eind 2020 waren 22 projecten gereed. De overige projecten zijn in uitvoering.

Monitoring
De provincie beheert een provinciaal grondwatermeetnet . Grondwaterstanden worden continu gemeten en de grondwaterkwaliteit wordt periodiek (elke drie jaar) bepaald. Een evaluatierapport over de toestand van het grondwater is dit jaar verschenen en aangeboden aan Provinciale Staten. Er is daarbij niet alleen een beeld gegeven voor de provincie Noord-Holland, maar ook voor het gehele land. Het gaat daarbij om de volgende documenten:

Beleidsindicatoren

Indicator

Meeteenheid

Begroot

Gerealiseerd

Toelichting

Vergunningverlening grondwateronttrekking

Aantal

25

45

KRW projecten (aantal afgerond)

Aantal

10

22

Toestand rapportage

Aantal

1

1

Deze pagina is gebouwd op 08/05/2021 12:25:50 met de export van 08/05/2021 12:10:39