3. Water

3.2 Benutten en beheren water

Toelichting

De provincie heeft in 2020 de ecologische doelen voor het regionale oppervlaktewater in het kader van de Kaderrichtlijn Water (KRW) in concept vastgesteld, als onderdeel van het concept Regionaal Waterprogramma N-H 2022-2027. De provincie heeft verder bijgedragen aan een goede kwalitatieve toestand van oppervlaktewater. Deze bijdrage betreft vooral het ‘KRW-proof’ maken van de eigen provinciale vaarwegen (aanleg vispassages en natuurvriendelijke oevers). Maar de provincie heeft ook breder gewerkt aan de kwaliteit van het oppervlaktewater in de provincie. De provincie heeft bijvoorbeeld deelgenomen - samen met onder andere de waterschappen - aan het op agrarische bedrijven gerichte programma Bodem en Water en aan het Landelijk Milieuoverleg Bloembollen (LMB). De provincie draagt ook bij aan een vismigratieonderzoek in het Noordzeekanaalgebied.
In het coalitieakkoord is € 21 miljoen uitgetrokken voor ‘NNN, waterkwaliteit en bodemdaling’. In 2020 zijn afspraken gemaakt over het bedrag dat aan waterkwaliteit zal worden besteed. Dit budget is geplaatst bij OD 6.1.1. in de reserve Groen.

Zwemwater
De provincie heeft een subsidieregeling voor waterbeheerders en locatiehouders die hen stimuleert om maatregelen te treffen om de zwemwaterkwaliteit te verbeteren. Deze regeling is ook in 2020 opengesteld en er zijn op 4 locaties maatregelen gesubsidieerd om de zwemwaterkwaliteit te verbeteren. 

Zoetwater
In 2020 zijn in beide zoetwaterregio’s waar de provincie deel van uitmaakt maatregelenpakketten voor het volgende deltaprogramma (2021-2027) ontwikkeld. De provincie doet samen met de waterbeheerders onderzoek naar de beschikbaarheid van zoetwater onder normale en droge omstandigheden, en naar mogelijke maatregelen. Op Texel is het project Zoete Toekomst gestart, een onderzoek naar grootschalige ondergrondse zoetwateropslag. Er worden gebiedsprocessen ten behoeve van waterbeschikbaarheid uitgevoerd in de urgente verziltingsgevoelige gebieden. Ook wordt waterbeschikbaarheid meegenomen in lopende gebiedsprocessen.
Naar aanleiding van de evaluatie van de droge zomer van 2018 zijn door diverse partijen maatregelen uitgevoerd. De provincie heeft de gebieden met kwetsbare natuur in kaart gebracht Verder is de provincie betrokken bij de uitwerking van de regionale verdringingsreeks in de regio West-Nederland. Voor de regio IJsselmeergebied is het rapport Waterverdeling Noord-Nederland geactualiseerd, de watervraag is voor alle functies bepaald en de regionale verdringingsreeks is aangepast. Deze zal opgenomen worden in de volgende Omgevingsverordening.

Wateroverlast
De provincie draagt bij aan het beperken van wateroverlast. De actuele opgave, gebaseerd op de klimaatscenario’s 2006, is bijna geheel gerealiseerd, mede doordat de provincie deze heeft gekoppeld aan andere gebiedsontwikkelingen. De nieuwe wateroverlastopgave, berekend op basis van nieuwe klimaatscenario’s, wordt meegenomen in het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie.

Beleidsindicatoren

Indicator

Meeteenheid

Begroot

Gerealiseerd

Toelichting

Aanleg natuurvriendelijke oevers (in km)

Aantal

0,5

9,6

BBV indicator oppervlaktewater

Waterkwaliteit: % van de waterlichamen met een goede ecologische kwaliteit (oppervlaktewater)

Goed

Matig

Ontoereikend

Slecht

Hollands Noorderkwartier

0%

12%

30%

9%

Rijnland

0%

14%

15%

11%

Amstel, Gooi en Vecht

0%

10%

12%

8%

Peildatum

2019

Bron: http://www.waarstaatjeprovincie.nl

Toelichting BBV indicator
De indicator geeft de ecologische kwaliteit van het water per waterschap weer, onderverdeeld in vier categorieën. De beoordeling is conform de systematiek van de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW). De KRW heeft als doel de kwaliteit van de oppervlakte- en grondwateren te verbeteren en in stand te houden, zowel ecologisch als chemisch.  De ecologische toestand wordt onder andere bepaald door de concentratie van stikstof en fosfaat en vier biologische kwaliteitselementen (macrofauna, overige waterflora, vis en fytoplankton). De beoordeling vindt plaats op basis van het 'one out-all out principe': indien één kwaliteitselement niet aan de eisen voldoet wordt de toestand van het waterlichaam niet als goed beoordeeld.

Deze pagina is gebouwd op 08/05/2021 12:25:50 met de export van 08/05/2021 12:10:39