3. Water

3.2 Benutten en beheren water

Toelichting

Waterrecreatie bevindt zich op het raakvlak van waterkwaliteit, economie, mobiliteit, recreatie en toerisme. De reserve waterrecreatie heeft als doel het realiseren van de Visie op de Waterrecreatie Noord-Holland 2030, ‘Water, bron van recreatie’. Deze is vastgesteld door Provinciale Staten op 3 oktober 2016. In 2020 zijn verschillende initiatieven verder geholpen met financiële bijdragen voor onderzoek of realisatie. Te noemen zijn ondermeer het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek ten behoeve van het aquapunctuurpunt ‘Verbinding Langereis – Groetkanaal’ en voor het uitvoeren van een studie naar een betere verbinding tussen het buitenwater van het kanaal Omval – Kolhorn en het binnenwater van Langedijk. Ook is er bijgedragen aan het herstel van de oude zeesluis in Oudesluis waardoor deze met de inzet van vrijwilligers weer doorvaarbaar is voor de pleziervaart. Daarnaast zijn er – met geld uit de reserve waterrecreatie – verschillende meekoppelkansen benut met provinciale onderhoudsprojecten, waaronder de realisatie van 24 visplekken langs de Huygendijk in Heerhugowaard.
Ook is voor het uitvoeren van de afspraken uit het regionaal aanbod voor de aanpak van de waterplantenproblematiek in het zuidelijk IJsselmeergebied onder andere subsidie verleend voor de ontwikkeling van een nieuw prototype maaitechniek voor het maaien van waterplanten, is er gewerkt aan het voorbereiden van een samenwerking bij het maaien van de gemeenten aan het IJmeer en Markermeer en is er subsidie verleend voor het maaien van waterplanten.
Initiatiefnemers zijn gestimuleerd om het aantal zwemwaterlocaties uit te breiden door het aanbieden van subsidie voor het doen van onderzoek. In 2020 zijn er echter geen aanvragen voor subsidie ingediend.

Beleidsindicatoren

Indicator

Meeteenheid

Begroot

Gerealiseerd

Toelichting

Aantal subsidies voor het starten van onderzoek naar nieuwe zwemwaterlocaties

Aantal

2

0

De ontwikkeling van nieuwe zwemwaterlocaties wordt door gemeenten vooralsnog niet haalbaar geacht.

Deze pagina is gebouwd op 08/05/2021 12:25:50 met de export van 08/05/2021 12:10:39