Toelichting op de balans

Passiva

Voorziening Kosten Reorganisatie

Doel

De voorziening is ingesteld om daarmee de kosten te dekken die gepaard gaan met de reorganisatie van het ambtelijk apparaat.

Instellingsbesluit

De voorziening is ingesteld bij de Nota reserves en voorzieningen 2004 (voordracht 48), besluit PS van 11 juni 2004.

Besluitvorming

Bestedingsplan

Programma

8 Financiën en Bedrijfsvoering

Looptijd

Ingesteld op: 11 juni 2004
Eindigt op: 31 december 2021
Door de geleidelijke verschuiving van de AOW-gerechtigde leeftijd van 65 naar 67 jaar is de einddatum van de voorziening opgeschoven van 31 december 2019 naar 31 december 2021.

Stortingen

Onttrekkingen

Stand eind 2020

43000

36000

Toelichting stortingen

Geen

Toelichting onttrekkingen

De uitgaven betreffen uitkeringen aan FPU-suppletie en uitkeringen op grond van de wachtgeldregeling na outplacement.

Toelichting stand

De stand van de voorziening is voldoende om de uitgaven voor de resterende jaren te kunnen doen.

Deze pagina is gebouwd op 08/05/2021 12:25:50 met de export van 08/05/2021 12:10:39