Toelichting op de balans

Passiva

Reserve Bodemsanering

Functie

Budgetgerichte bestemmingsreserve

Doel

De reserve heeft als doel toekomstige bodemsaneringskosten te dekken op basis van afspraken opgenomen in het landelijke bodemconvenant 2016-2020. Dit convenant beschrijft de bodemdoelen die de provincie Noord-Holland zal realiseren en de Decentralisatie Uitkering Bodem (DUB) die het Rijk hiervoor beschikbaar stelt.

Instellingsbesluit

Zomernota 2017

Bestedingsplan

Operationeel doel

4.1.3

Toelichting stortingen

In deze reserve hebben de volgende stortingen plaatsgevonden:
·         Bijdrage PNH € 5.396.000;
·         Afkoopsom Dammerweg € 7.460;
·         Storting dekking interne capaciteit € 319.000;

Toelichting onttrekkingen

In 2020 hebben de onderstaande onttrekkingen plaatsgevonden uit de reserve:
·         Uitqaven bodemsaneringstaken € 1.522.910;
·         Doorzetten rijksgeld naar Hoogheemraadschap AGV € 2.037.295;
·         Vrijval ter dekking van de interne en externe capaciteitskosten € 602.950;

Toelichting stand

De stand van de reserve per 31-12-2020 bedraagt € 27,1 mln. Deze middelen worden ingezet ter dekking van toekomstige bodemsaneringskosten.

Deze pagina is gebouwd op 08/05/2021 12:25:50 met de export van 08/05/2021 12:10:39