Toelichting op de balans

Passiva

Reserve Woonbeleid

Functie

Budgetgerichte bestemmingsreserve

Doel

De reserve heeft als doel om door middel van afstemming en regionale programmering bij te dragen aan voldoende woningen en passende kwaliteit en aan een aantrekkelijk woonmilieu.

Instellingsbesluit

Begroting 2019

Bestedingsplan

PS 9 november 2020

Operationeel doel

5.4.1

Toelichting stortingen

De uit het provinciefonds onvangen decentralisatieuitkering voor flexwonen is bij de laatste begrotingswijziging 2020 gestort in de reserve.

Toelichting onttrekkingen

De onttrekkingen hebben betrekking op subsidieverlening op grond van de Uvr Woonvisie Noord-Holland 2020 (€ 857.931), opdrachtverlening voor woonbeleid waaronder onderzoek naar huisvesting van buitenlandse werknemers (€ 183.362), inhuur van een beleidsadviseur RO, een adviseur Wonen Noord-Holland en een communicatie-adviseur (€ 188.000) Daarnaast zijn nog enkele subsidies verleend op grond van de Uvr Starfase collectieve Zelfbouw (€ 45.774)

Toelichting stand

De in de reserve resterende middelen zullen worden ingezet conform het bestedingsplan.

Deze pagina is gebouwd op 08/05/2021 12:25:50 met de export van 08/05/2021 12:10:39