Toelichting op de balans

Passiva

Reserve Cofinanciering Europese projecten

Functie

Budgetgerichte bestemmingsreserve

Doel

Ambitie: De provincie Noord-Holland benut ‘met verstand’ optimaal de Europese subsidiemogelijkheden voor het realiseren van haar eigen doelstellingen.

Instellingsbesluit

Nota Reserves en Voorzieningen 2004 d.d. 14 juni 2004, nummer 48.

Bestedingsplan

PS 9 november 2020

Operationeel doel

1.4.2

Toelichting stortingen

geen

Toelichting onttrekkingen

In 2020 is tot een bedrag van € 962.000 aan subsidies verleend. Daarnaast zijn bijdragen verleend aan de Managementauroriteit (gemeente Rotterdam) voor de uitvoeringskosten van de Europese subsidies (€ 183.000) en aan de provincie Zuid-Holland voor de coördinator van 2 Zeeën (€ 8.500).

Toelichting stand

De in de reserve resterende middelen zullen conform het bestedingsplan worden ingezet voor cofinanciering van Europese projecten (subsidieverlening). Omdat de subsidieaanvragen eerst beoordeeld worden door de Managementautoriteit en pas daarna besloten kan worden over de cofinanciering door Noord-Holland zal een deel van de voor 2019 en 2020 vastgestelde susbidieplafonds nog worden ingezet. Daarnaast zullen bijdragen worden verleend in de uitvoeringskosten van de Europese subsidieverlening.

Deze pagina is gebouwd op 08/05/2021 12:25:50 met de export van 08/05/2021 12:10:39