Toelichting op de balans

Passiva

Reserve Meekoppelkansen bij Dijkversterkingen

Functie

Budgetgerichte bestemmingsreserve

Doel

Bijdragen aan meekoppelkansen gekoppeld aan dijkversterkingsprojecten. Dijkversterkingen worden uitgevoerd door de waterbeheerders. Het zijn omvangrijke projecten waarbij voor de provincie en andere regionale partijen en ondernemers de mogelijkheid bestaat om recreatieve- en
watersportvoorzieningen, extra natuur, landschapsvoorzieningen, etc. mee te koppelen met de dijkversterking of een aan de dijkversterking
gerelateerd ruimtelijk kwaliteitsprogramma op te stellen.Dijkversterkingen en kustontwikkelingen worden uitgevoerd door de waterbeheerders en/of regionale overheden/partners. Het zijn omvangrijke projecten waarbij voor de provincie, regionale partners en ondernemers de mogelijkheid bestaat om recreatieve- en watersportvoorzieningen, extra natuur, landschapsvoorzieningen, etc. mee te koppelen met de dijkversterking of kustontwikkeling eventueel met een hieraan gerelateerd op te stellen ruimtelijk kwaliteitsprogramma.

Instellingsbesluit

Zomernota 2016

Bestedingsplan

PS 9 november 2020

Operationeel doel

3.1.2

Toelichting stortingen

De uitkering uit het Provinciefonds voor Erfgoeddeal (€ 570.000) is gestort in de reserve. Daarnaast is voor identiteit kustplaatsen € 50.000 gestort (Coalitieakkoord).

Toelichting onttrekkingen

Er zijn onttrekkingen gedaan voor proceskosten (€ 165.000) susbidieverlening voor de Prins Hendrikzanddijk (€ 706.000), de bijdrage aan De Nieuwe Afsluitdijk (€ 100.000) opdrachten m.b.t. Ecologische maatregelen Markermeer (€ 182.000). Daarnaast is € 89.000 ingezet voor de inhuur van twee beleidsmedewerkers.

Toelichting stand

De resterende middelen in de reserve worden ingezet conform het bestedingsplan voor o.m. het Actieprogramma Ruimtelijke Kwaliteit Markermeerdijken, identiteit kustplaatsen, De Nieuwe Afsluitdijk en Zwakke Schakels in de Kust.

Deze pagina is gebouwd op 08/05/2021 12:25:50 met de export van 08/05/2021 12:10:39