Toelichting op de balans

Passiva

Reserve Ontwikkeling Havencomplexen

Functie

Budgetgerichte bestemmingsreserve

Doel

Reserve voor versterken van de rol van havencomplexen in de Noord-Hollandse economie

Instellingsbesluit

Zomernota 2015

Bestedingsplan

Operationeel doel

5.2.3

Toelichting stortingen

Vanuit het coalitieakkoord 2015-2019 is voor Sluis en  Haveninformatiepunt (SHIP) € 250.000 gestort in de reserve in 2020.

Toelichting onttrekkingen

De totale onttrekking bedraagt € 1.019.000, waarvan € 1.000.000 is besteed aan cofinanciering Maritiem Cluster Kop van Noord-Holland (OD 6.5.2). De resterende € 19.000 is besteed aan de Energiehaven.

Toelichting stand

De stand per 31-12-2020 bedraagt € 8.935.000. Hiervan is € 4,0 miljoen gereserveerd voor UVR Duurzame Zeehavens en € 390.000 voor voorbereidingskosten Energiehaven.

Deze pagina is gebouwd op 08/05/2021 12:25:50 met de export van 08/05/2021 12:10:39