Toelichting op de balans

Passiva

Reserve Kapitaallasten Vervangingsinvesteringen Kunstwerken (VIK)

Functie

Bestemmingsreserve voor Kapitaallasten

Doel

Deze reserve heeft als doel toekomstige kapitaallasten van investeringen in kunstwerken binnen programma Bereikbaar te dekken.

In 2016 is het BBV (Besluit Begroting en Verantwoording) gewijzigd. Een van de wijzigingen is het met ingang van 2017 verplicht activeren van activa met een maatschappelijk nut. Daarom is het vanaf 2017 niet langer toegestaan om investeringen in één keer af te schrijven. In dit kader zijn bij de Begroting 2017 (inclusief meerjarenraming) de begrote investeringsbijdragen voor kunstwerken ten laste van de reserves afgeraamd en zijn deze bijdragen (zover reeds in de betreffende reserve aanwezig) aan betreffende reserves onttrokken en gestort in de reserve Kapitaallasten Vaarwegen. Vanuit deze reserve worden de uitgaven in een periode van 25 jaar afgeschreven (zijnde 1/25 jaarlijks).

Conform het BBV worden kunstwerken echter als onderdeel beschouwd van het kapitaalgoed wegen en niet tot het kapitaalgoed vaarwegen.

Instellingsbesluit

Begroting 2019

Bestedingsplan

Operationeel doel

2.3.2

Toelichting stortingen

In 2020 is € 11,3 miljoen toegevoegd vanuit de reserve Investeringen Kunstwerken. Deze overheveling is gebasseerd op de gerealiseerde investeringsuitgaven vanuit de projecten: Machinerichtlijn, vervangingsinvestering Vechtbrug en Vervangingsinvestering Broekhornerbrug.

Toelichting onttrekkingen

in 2020 is € 206.000 ontrokken ter dekking van de kapitaallasten

Toelichting stand

Het saldo van deze reserve is gebaseerd op de werkelijke investeringsuitgaven die geactiveerd zijn met als dekkingsbron de reserve kapitaallasten vervangingsinvesteringen kuntstwerken. Verminderd met de reeds onttrokken kapitaallasten.

Deze pagina is gebouwd op 08/05/2021 12:25:50 met de export van 08/05/2021 12:10:39