Toelichting op de balans

Passiva

Reserve Verduurzaming bestaande Woningvoorraad

Functie

Budgetgerichte bestemmingsreserve

Doel

De reserve heeft als doel om de kosten te dekken van activiteiten die bijdragen aan het verduurzamen van de bestaande woningvoorraad. Deze activiteiten geven invulling aan de faciliterende rol van provincies zoals deze is afgesproken in het Energieakkoord voor duurzame groei (2013) en haar opvolger het Klimaat- en energieakkoord (juli 2018).

Instellingsbesluit

Begroting 2019

Bestedingsplan

PS 9 november 2020

Operationeel doel

4.2.3

Toelichting stortingen

Bij de eerste begrotingswijziging 2020 is € 100.000 gestort. Door intrekking van een subsidie (op verzoek van de ontvanger)  op grond van de Uvr subsidie innovatieve financiering duurzaamheidsinitiatieven woningen Noord-Holland 2018 is het bedrag teruggestort in de reserve om opnieuw voor subsidieverlening in te kunnen zetten.

Toelichting onttrekkingen

Er zijn onttrekkingen gedaan voor subsidieverlening op grond van de Uvr innovatieve financiering duurzaamheidsmaatregelen woningen Noord-Holland 2018 (€ 100.000), en de Uvr duurzaamheidsinitiatieven burgercollectieven Noord-Holland (€ 373.000). Daarnaast is opdracht verleend voor de doorontwikkeling van de Huisscan (€ 304.000) en is een bijdrage verleend aan het Servicepunt Duurzame Energie (€ 32.500).

Toelichting stand

De in de reserve resterende middelen worden ingezet voor de Uvr duurzaamheidsinitieatieven burgercollectieven Noord-Holland en de afronding van opdrachten.

Deze pagina is gebouwd op 08/05/2021 12:25:50 met de export van 08/05/2021 12:10:39