Toelichting op de balans

Passiva

Reserve Woningbouw

Functie

Budgetgerichte bestemmingsreserve

Doel

De reserve heeft als doel door versnelling van de woningbouw en binnenstedelijk bouwen bij te dragen aan voldoende woningen en passende kwaliteit en aan een aantrekkelijk woonmilieu.

Instellingsbesluit

Begroting 2019

Bestedingsplan

PS 9 november 2020

Operationeel doel

5.4.2

Toelichting stortingen

Een deel van bij het Coalitieakkoord beschikbaar gestelde middelen voor Wonen: aanjaagteams, bouwambassadeur, woonakkoord en expatcentrum is gestort in de reserve Woningbouw. De resterende storting vinden in 2021 t/m 2024 plaats (€ 1,2 miljoen per jaar).

Toelichting onttrekkingen

In 2020 zijn subsidies verleend op grond van de Uitvoeringsregeling Versnelling Woningbouw gemeenten Noord-Holland (€ 1.100.000) en twee subsidies buiten uitvoeringsregeling verleend voor Zaandam Mauritsbuurt (€ 873.000) en Zaanstad Kogerveld (€ 200.000)

Toelichting stand

De in de reserve resterede middelen zullen worden ingezet conform het bestedingsplan.

Deze pagina is gebouwd op 08/05/2021 12:25:50 met de export van 08/05/2021 12:10:39