Toelichting op de balans

Passiva

Het saldo van de overlopende passiva is gestegen met € 73 miljoen. Deze stijging wordt veroorzaakt door een toename van € 58,3 miljoen aan nog te besteden voorschotbedragen op doeluitkeringen (zie onderstaand overzicht). Dit betreffen voornamelijk ontvangen gelden voor specifieke doeluitkeringen van het rijk. De subsidieverplichtingen zijn daarnaast toegenomen met € 24,2 miljoen.

Deze pagina is gebouwd op 08/05/2021 12:25:50 met de export van 08/05/2021 12:10:39