Toelichting op de balans

Passiva

Reserve Oostelijke Vechtplassen

Functie

Doelgerichte bestemmingsreserve

Doel

De reserve heeft als doel de toekomstige uitgaven voortvloeiend uit het Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen te kunnen dekken.
In december 2017 wordt het Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen getekend. Hierin participeren naast Provincie Noord-Holland ook andere overheden, ondernemers, watersportverbond, bewonersverenigingen, recreantenverenigingen en natuur- en milieuorganisaties. Het gebiedsakkoord geeft invulling aan verschillende beleidsopgaven: Natuur (Natuurnetwerk Nederland (NNN) en Natura 2000), Waterkwaliteitsverbetering (Kaderrichtlijn Water (KRW)), Visie Waterrecreatie en Recreatieve verbindingen.

Instellingsbesluit

Begroting 2018

Bestedingsplan

Operationeel doel

6.1.3

Toelichting stortingen

Conform Begroting is er € 1,5 miljoen in de reserve gestort, dit zijn voornamelijk overhevelingen vanuit de reserve Groen waar het budget uit de Kaderbrief 2018 in 1e instantie in gestort is.

Toelichting onttrekkingen

De uitgaven van totaal € 1,4 miljoen hebben betrekking gehad op onder andere de volgende projecten:

  • Bagger en zwevend slib € 372.000
  • Weersloot/Egelshoek € 116.000
  • OVP Natuureilanden € 105.000
  • capaciteitskosten (inhuur voor ondersteuning bij diverse projecten) € 953.000

Hiernaast is er € 428.000 overgeheveld naar de reserve waardevermindering Grond Groen.

Toelichting stand

De stand eind 2020 is € 15,8 miljoen. Het project Oostelijke Vechtplassen is in 2018 gestart met de uitvoering, de planning is om het project af te kunnen ronden in 2027. De voortgang van de projecten wordt opgenomen in het jaarlijks vast te stellen PNO.

Deze pagina is gebouwd op 08/05/2021 12:25:50 met de export van 08/05/2021 12:10:39