Toelichting op de balans

Passiva

Reserve waardevermindering grondaankopen Groen

Functie

Doelgerichte bestemmingsreserve

Doel

Het reserveren van middelen voor de verwachte toekomstige afwaardering van aangekochte gronden voor het beleidsdoel Groen, die ontstaat doordat de gronden een hogere economische waarde hebben wanneer de provincie deze aankoopt dan wanneer de provincie deze verkoopt tegen de natuurwaarde. Door de instelling van deze reserve wordt dit soort verliezen gedekt, zodat de provincie geen onverwachte financiële tegenvallers krijgt in de toekomst.

Instellingsbesluit

Tweede begrotingswijziging 2020

Bestedingsplan

Operationeel doel

5.2.5

Toelichting stortingen

Conform de laatste begrotingswijziging 2020 is er in 2020 het volgende gestort uit:
1. de reserve Oostelijke Vechtplassen € 428.400 voor de waardevermindering voor in 2019 aangekochte grond in de Oostelijke Vechtplassen;
2. de reserve Groen € 5.026.534 voor de waardevermindering voor in 2019 aangekochte grond voor NNN.

Toelichting onttrekkingen

Geen.

Toelichting stand

In deze reserve worden middelen opgenomen voor de verwachte toekomstige afwaardering van aangekochte gronden voor het beleidsdoel Groen. Er is geld voor afwaardering nodig omdat de gronden een hogere economische waarde hebben bij aankoop van de provincie dan als de provincie deze gronden weer verkoopt tegen natuurwaarde. Daarom vindt er in het jaar na aankoop van de gronden een storting plaats uit de desbetreffende reserves waarvoor de gronden zijn aangekocht. Door de waarde in de reserve waardevermindering grondaankopen Groen krijgt de provincie geen onverwachte financiële tegenvallers bij verkoop in de toekomst.

Deze pagina is gebouwd op 08/05/2021 12:25:50 met de export van 08/05/2021 12:10:39