Toelichting op de balans

Passiva

Reserve Groen

Functie

Budgetgerichte bestemmingsreserve

Doel

De reserve heeft als doel het realiseren van het in het hoofdstuk ‘Beschermen’ vastgelegde beleid van de Agenda Groen (vastgesteld door Provinciale Staten d.d. 11 maart 2013) met betrekking tot het Natuurnetwerk Nederland (NNN), Natura2000 en Programmatische Aanpak Stikstof (PAS), verbindend groen,  natuurcompensatie en recreatieve verbindingen. De uitvoering wordt geprogrammeerd in het jaarlijks door PS vast te stellen geactualiseerde Provinciaal Meerjarenprogramma Groen (PMG). De Reserve Groen is niet bedoeld voor het financieren van het beheer van groengebieden.

Instellingsbesluit

Zomernota 2013, vastgesteld door PS op 23 september 2013, punt 10 bij voordracht 44.

Bestedingsplan

Operationeel doel

6.1.1

Toelichting stortingen

De reserve Groen is voornamelijk gevoed door Rijksmiddelen voor natuur die, conform afspraken in het Natuurakkoord (2011) en het Natuurpact (2013), via het provinciefonds aan ons worden overgemaakt. Daarnaast zijn er opbrengsten uit verkoop van BBL gronden. Deze worden ontvangen via Programma 5, Ruimte, en worden van daaruit in de reserve Groen gestort. Enkele stortingen in de reserve Groen op een rij:

  • € 10,2 miljoen Rijksmiddelen;
  • € 1,5 miljoen mbt Oostelijke Vechtplassen
  • € 2,5 miljoen uit het budget Subsidies Natuur-en Landschapsbeheer (ter compensatie van eerdere onttrekkingen)
  • € 3,3 miljoen uit eerdere besluiten (o.a. de verhoging bij de Kaderbrief 2019 met een extra bijdrage voor NNN)
  • € 2,5 miljoen uit het Coalitieakkoord (o.a. Masterplan Biodiversiteit)
  • € 1,8 miljoen opbrengsten uit grondverkopen van BBL en PASO gronden

Toelichting onttrekkingen

De uitgaven uit de reserve Groen hebben o.a. betrekking gehad op:

  • € 5,9 miljoen voor SNL regelingen;
  • € 5,0 miljoen voor PAS-maatregelen;
  • € 1,2 miljoen voor kosten met betrekking tot grondaankopen NNN;

Hiernaast is er € 5 miljoen overgeheveld naar de reserve waardevermindering Grond Groen en € 1,5 miljoen overgeheveld naar de Reserve Oostelijke Vechtplassen.

Toelichting stand

Er wordt jaarlijks een PNO opgesteld met daarin een nadere analyse van de doelen en de voortgang van de projecten om deze te bereiken.

Deze pagina is gebouwd op 08/05/2021 12:25:50 met de export van 08/05/2021 12:10:39