Toelichting op de balans

Passiva

Reserve Waterrecreatie

Functie

Budgetgerichte bestemmingsreserve

Doel

De reserve heeft als doel om de kosten te dekken van een visie op waterrecreatie en via cofinanciering middelen ter beschikking te stellen voor initiatieven die bijdragen aan de bevordering van waterrecreatie, rekening houdend met ruimtelijk beleid.

Instellingsbesluit

Zomernota 2015

Bestedingsplan

Operationeel doel

3.2.1

Toelichting stortingen

Er is € 2 miljoen gestort in de reserve Waterrecreatie conform Begroting 2020.

Toelichting onttrekkingen

Er is € 538.000 uitgegeven aan waterrecreatie vanuit de reserve. De middelen zijn met name besteed aan de UVR recr. personenvervoer over water € 311.000, Subsidie Aanpak Waterplanten € 98.000, subsidies buiten UVR € 85.000 en proceskosten € 79.000. Er is een bijdrage van € 3 miljoen verleend aan het omvormen van de Boerenverdrietsluis in Den Helder van keersluis naar schutsluis uit de reserve waterrecreatie.

Toelichting stand

Het eindsaldo per 31-12-2020 bedraagt € 3,3 miljoen. Besteding hiervan zal o.a. via het Uitvoeringsprogramma waterrecreatie 2021 - 2025 plaatsvinden.

Deze pagina is gebouwd op 08/05/2021 12:25:50 met de export van 08/05/2021 12:10:39