Toelichting op de balans

Passiva

Reserve Circulaire Economie

Functie

Budgetgerichte bestemmingsreserve

Doel

De reserve heeft als doel uitvoering te geven aan de Uitvoeringsagenda Circulaire Economie, zoals vastgesteld in 2017, voor het uitvoeringsjaar 2019. De Uitvoeringsagenda geeft concrete invulling aan de Ontwikkelagenda circulaire economie “We maken het rond” uit 2017

Instellingsbesluit

Begroting 2019

Bestedingsplan

Operationeel doel

4.2.2

Toelichting stortingen

In 2020 heeft een overheveling van € 100.000 plaatsgevonden vanuit een andere reserve naar aanleiding van een nieuwe begrotingsopzet in 2019.

Toelichting onttrekkingen

Totale bestedingen over 2020 zijn € 330.000. Hiervan is € 25.000 besteed aan UVR Kleinschalige Initiatieven CE. De rest is besteed aan verschillende inkoopopdrachten. In totaal is € 330.000 onttrokken uit de reserve.

Toelichting stand

Het eindsaldo per 31-12-2020 is € 457.000.
In 2021 wordt de nieuwe Actieagenda Circulaire Economie 2021 – 2025 vastgesteld. De reserve zal voor de uitvoering van deze actieagenda worden ingezet.

Deze pagina is gebouwd op 08/05/2021 12:25:50 met de export van 08/05/2021 12:10:39