Toelichting op de balans

Passiva

Reserve Gezonde leefomgeving

Functie

Doelgerichte bestemmingsreserve

Doel

Om de ambities op het gebied van de leefbaarheid waar te kunnen maken, wordt een programma ‘Gezonde Leefomgeving’ opgezet. Hierbij wordt onder andere ingezet op meer structureel onderzoek naar gezondheid en het monitoren van de omgevingskwaliteit (o.a. lucht, geluid, geur). Ook onderwerpen als de sanering van asbestdaken en het terugdringen van geluidsoverlast door provinciale wegen vallen hieronder. Dit zal worden aangevuld met extra activiteiten op het vlak van toezicht en handhaving bij de majeure risicobedrijven waarvoor de provincie bevoegd gezag is.

Instellingsbesluit

Begroting 2020

Bestedingsplan

PS 9 november 2020

Operationeel doel

4.1.6

Toelichting stortingen

De stortingen betreffen: € 3 miljoen en € 300.000 conform het Coalitieakkoord voor respectievelijk Leefbaarheidsfonds en proceskosten, en € 1.261.000 voor isolatie van woningen met een hoge geluidsbelasting door provinciale wegen (laatste begrotingswijziging 2020)

Toelichting onttrekkingen

De onttrekkingen hebben betrekking op proceskosten (€ 571.000), Hollandse Luchten (€ 58.000) en inhuur voor het werkprogramma € 164.936,75

Toelichting stand

De in de reserve resterende middelen zullen worden ingezet voor de in het bestedingsplan opgenomen activiteiten (Gezondheidsonderzoeken, Monitoring omgevingskwaliteit, diverse uitvoeringsregelingen etc.).

Deze pagina is gebouwd op 08/05/2021 12:25:50 met de export van 08/05/2021 12:10:39