Toelichting op de balans

Passiva

Voorziening Grondwaterheffing

Doel

Het voorkomen van continue aanpassing van de grondwaterheffing. Bij hogere c.q. lagere ontvangsten dan geraamd, kan dit verschil verrekend worden met de gevormde voorziening.

Instellingsbesluit

Jaarrekening 2004 op grond van invoering BBV per 1 januari 2004.

Besluitvorming

-

Bestedingsplan

-

Programma

3 Water

Looptijd

Ingesteld op: Juni 2005
Eindigt op: Geen einddatum

Stortingen

Onttrekkingen

Stand eind 2020

378810,17

2392919,28

Toelichting stortingen

De storting is het verschil tussen de ontvangen grondwaterheffing en de gemaakte kosten in 2020.

Toelichting onttrekkingen

Toelichting stand

Op grond van de Waterwet, artikel 7.7 mag de Grondwaterheffing uitsluitend worden ingezet voor:
-   maatregelen, direct verband houdende met het voorkomen en tegengaan van nadelige gevolgen van het onttrekken van grondwater en het infiltreren van water;
-   voor het grondwaterbeleid noodzakelijke onderzoekingen;
-   het houden van een register ter zake van het onttrekken van grondwater en het infiltreren van water;
-   onderzoek naar en de vergoeding van schade.

Afgelopen jaren is de omvang van de voorziening geleidelijk gestegen. Als gevolg van een vergroting van het takenpakket van de provincies bij in werking treden van de omgevingswet in 2021 zal de voorziening de komende jaren naar verwachting geleidelijk afnemen. Daarnaast is een buffer vanwege vergoeding van onvoorziene schade gewenst. Bij onvoorziene schade of bij het compenseren van negatieve gevolgen kan het gaan om grote bedragen.

Deze pagina is gebouwd op 08/05/2021 12:25:50 met de export van 08/05/2021 12:10:39