Toelichting op de balans

Passiva

Reserve Uitvoeren van Mobiliteitsbeleid door Derden

Functie

Budgetgerichte bestemmingsreserve

Doel

De reserve heeft als doel toekomstige uitgaven te dekken voor de uitvoering van Mobiliteitsbeleid waarmee de Provincie andere wegbeheerders (gemeenten en waterschappen) en organisaties (bv. op gebied verkeersveiligheid) in staat stelt om een bijdrage te leveren aan het verbeteren van de verkeersveiligheid en bereikbaarheid. Onder dit doel valt de subsidieregeling kleine infrastructuur en gedragsbeïnvloeding, evenals de subsidieregeling voor fietsvoorzieningen en doorstroming openbaar vervoer. Verder valt hieronder de jaarlijkse storting die we ten behoeve van de verbetering van het openbaar vervoer in de ov terminal in de Zuidas en de stortingen die we voor de OLV Greenport doen.

Instellingsbesluit

Begroting 2019

Bestedingsplan

Operationeel doel

2.1.2

Toelichting stortingen

In 2020 is er in de reserve € 16,1 miljoen gestort en € 3,2 miljoen overgeheveld vanuit de reserves Ontwikkelen provinciale infrastructuur € 2,8 miljoen, waaronder € 1,3 miljoen Fietstunnel Velsertraverse), reserve OV-projecten (€ 115.000 Kennisplatform buurbussen  en reserve Mobiliteitsbeleid (€ 217.000, waaronder € 100.000 voor de uitvoeringsregeling Doortrappen).

Toelichting onttrekkingen

In 2020 is er € 64,0 miljoen aan de reserve onttrokken, waarvan € 63,8 miljoen aan uitgaven en € 205.000 overheveling naar de reserve Mobiliteitsbeleid (ter dekking uitvoeringskosten programma Verkeersveiligheid). De uitgaven bestaan uit de volgende directe programma-uitgaven: weginfrastructuur € 18,2 miljoen (waarvan Zaanbrug € 11,6 miljoen en Kleine infra € 5,7 miljoen), Fietsinfrastructuurt € 3,5 miljoen, OV-infrastructuur € 42,6 miljoen (*waaronder Zuids OV-terminal € 28,0 miljoen, Investeringsagenda OV € 6,4 miljoen en Herinrichting Houtplein Haarlem € 3,8 miljoen)  en Gedragsbeïnvloeding verkeersveiligheid € 1,4 miljoen.

Toelichting stand

Per 31-12-2020 is er nog € € 16,3 miljoen beschikbaar. Dit zal onder meer zal worden besteed aan Kleine infrastructuur, i,Actieprogramma Fiets, OV SAAL (Schiphol Amsterdam Almere Lelystad), Bereikbaarheid Haarlemmermeer – Bollenstreek /Nieuwe Bennebroekerweg, Verbinding en, Zuidas OV-terminal en Halvoorzieningen OV.

Deze pagina is gebouwd op 08/05/2021 12:25:50 met de export van 08/05/2021 12:10:39