Toelichting op de balans

Passiva

Reserve Innovatieprojecten Mobiliteit

Functie

Budgetgerichte bestemmingsreserve

Doel

Deze reserve heeft als doel uitgaven te dekken voor innovatieve projecten op het gebied van Mobiliteit, zoals Smart Mobility, Beter Benutten, Intelligente kruispunten, I-Centrales en SolaRoad.

Instellingsbesluit

Begroting 2019

Bestedingsplan

Operationeel doel

2.4.2

Toelichting stortingen

Toevoegingen aan de de reserve innovatieprojecten mobiliteit:
- Storting in reserve conform begroting van € 1.045.000;
- Bijdrage Vakbond Beheer & Bouw NEN 1e en 2e fase € 62.700;

Toelichting onttrekkingen

In het kader van innovatieve mobiliteitsprojecten is ondermeer onttrokken:
- Smart Mobility € 3.155.746
- Verduurzaming infrastructuur € 546.956
- Led verlichting: overheveling naar de reserve kapitaallasten innovatieprojecten mobiliteit € 609.253
- Overige projecten € 84.506
- Vrijval reserve ter dekking van de externe capaciteitskosten € 151.214

Toelichting stand

De stand van de reserve per 31-12-2020 bedraagt € 18,0 mln. Deze middelen worden ingezet ter dekking van toekomstige uitgaven aan de innovatieve projecten Mobiliteit.

Deze pagina is gebouwd op 08/05/2021 12:25:50 met de export van 08/05/2021 12:10:39