Toelichting op de balans

Passiva

Reserve Klimaatadaptie

Functie

Budgetgerichte bestemmingsreserve

Doel

-Vormgeven eigen klimaatadaptatiebeleid en eigen klimaatadaptatieprojecten, opstellen integraal waterplan, cofinancieren aanvullend klimaatonderzoek, verbinden met andere provinciale opgaven (bv.: biodiversiteit, KRW,OV-knooppunten, etc.),
-  Cofinanciering Deltaprogramma’s. Conform afspraken die zijn vastgelegd in het landelijke bestuursakkoord Klimaatadaptatie  (projecten wateroverlast, droogte, hittestress, overstromingen en meekoppelkansen),
- Cofinanciering klimaatadaptatieprojecten van derden (o.a. waterschappen, gemeenten, belangenorganisaties, bedrijven).
- Cofinanciering van digitaal beter beschikbaar maken klimaatgegevens voor inwoners en bedrijven (o.a. overstromings-wateroverlast gegevens).

Instellingsbesluit

Begroting 2020

Bestedingsplan

PS 9 november 2020

Operationeel doel

3.1.3

Toelichting stortingen

De storting bestaat uit € 1,1 miljoen conform het Coalitieakkoord en een overheveling van voor Klimaatadaptatie bestemde middelen uit de reserve Energietransitie (€ 220.000).

Toelichting onttrekkingen

De onttrekkingen betreffen: een subsidie aan de gemeente Diemen voor monitor klimaatadaptieve maatregelen (€ 70.000), proceskosten (€ 68.000) en subsidieverlening op grond van de Uitvoeringsregeling subsidie onderzoek fysieke uitvoeringsprojecten klimaatadaptatie Noord-Holland 2020 (€ 30..000). Daarnaast is € 75.000 ingezet voor inhuur van capaciteit.

Toelichting stand

De in de reserve resterende middelen zullen worden ingezet conform het bestedingsplan.

Deze pagina is gebouwd op 08/05/2021 12:25:50 met de export van 08/05/2021 12:10:39