Toelichting op de balans

Passiva

Reserve Kapitaallasten OV

Functie

Bestemmingsreserve voor Kapitaallasten

Doel

De reserve heeft als doel toekomstige kapitaallasten van investeringen in Openbaar Vervoer (OV) binnen programma Bereikbaarheid te dekken.
Nadere toelichting
In 2016 is het BBV (Begroting, Besluitvorming en Verantwoording) gewijzigd. Een van de wijzigingen is het met ingang van 2017 verplicht activeren van activa met een maatschappelijk nut. Daarom is het vanaf 2017 niet langer toegestaan om bijdragen aan een investering ten laste van een reserve in één keer af te schrijven.  In dit kader worden vanaf de Begroting 2017 de investeringsbijdragen, op basis van de werkelijk gemaakte kosten in het betreffend begrotingsjaar, aan betreffende reserve(s) onttrokken en gestort in de reserve Kapitaallasten OV. Vanuit deze reserve worden de uitgaven (conform de Financiële verordening 2019) in een periode van 50 jaar afgeschreven (zijnde 1/50 jaarlijks) vanaf het jaar volgend op het in gebruik nemen van het investeringsproject. Indien na afronding (volgend op de nazorgfase) van de investering blijkt dat de investeringsbijdrage vanuit de gestorte bijdrage lager uitvalt, zal het verschil (tussen de overgehevelde en werkelijke bestede bijdrage) worden teruggeboekt.

Instellingsbesluit

Begroting 2018

Bestedingsplan

Operationeel doel

2.2.1

Toelichting stortingen

In 2020 is er in de reserve € 24,4 miljoen gestort door overheveling vanuit de reserve Ontwikkelen Provinciale Infrastructuur.

Toelichting onttrekkingen

In 2020 is er aan de reserve € 95.000 onttrokken ter dekking van de kapitaallasten.

Toelichting stand

Per 31-12-2020 is er in de reserve nog € 60,8 miljoen beschikbaar voor de dekking kapitaallasten Verbeter- en uitbreidingsprojecten iMPI.

Deze pagina is gebouwd op 08/05/2021 12:25:50 met de export van 08/05/2021 12:10:39