Toelichting op de balans

Passiva

Voorziening Bodembeheertaken

Doel

Uitvoering van bodembeheertaken. Hiermee geeft de provincie uitvoering aan de afspraken uit het landelijk bodemconvenant 2010-2015 tussen Rijk, gemeente, provincies en waterschappen.

Instellingsbesluit

Bodemsaneringstrategie en uitvoeringsprogramma bodemsanering 2010-2014 (GS dd. 26 januari 2010)

Besluitvorming

Bestedingsplan

Programma

4 Milieu

Looptijd

Ingesteld op: 26 januari 2010
Eindigt op: Geen einddatum

Stortingen

Onttrekkingen

Stand eind 2020

120000

142000

1696593

Toelichting stortingen

In 2020 is € 120.000 aan ontvangen afkoopsommen gestort in de voorziening bodembeheertaken t.b.v. het gebiedsgericht grondwaterbeheer 't Gooi.

Toelichting onttrekkingen

In 2020 is € 142.000 aan uitgaven gedaan vanuit deze voorziening t.b.v het gebiedsgericht grondwaterbeheer 't Gooi.

Toelichting stand

De stand van de voorziening per ultimo 2020 bedraagt € 1,7 miljoen. Dit betreffen toekomstige uitgaven voor het gebiedsgericht grondwaterbeheer 't Gooi.

Deze pagina is gebouwd op 08/05/2021 12:25:50 met de export van 08/05/2021 12:10:39