Toelichting op de balans

Passiva

Reserve Groot Onderhoud Wegen

Functie

Egalisatiereserve

Doel

Reservering van middelen voor beheer en onderhoud van de provinciale wegen, waarvan de activiteiten zijn opgenomen in een door GS goedgekeurd (voortschrijdend) groot onderhoudsplan (PMO).

Instellingsbesluit

Jaarrekening 2017

Bestedingsplan

Operationeel doel

2.3.2

Toelichting stortingen

In 2020 zijn, conform begroting, de volgende bedragen in deze reserve gestort:
•   Normbedrag variabel onderhoud € 15.384.000
•   Overheveling vanuit reserve groot onderhoud vaarwegen € 2.273.000

Toelichting onttrekkingen

In 2020 zijn de volgende bedragen aan deze reserve onttrokken:
•   Uitgaven variabel onderhoud wegen (inclusief capaciteitskosten) € 14.188.960
•   Vrijval overschot oude voorziening (Kaderbrief 2019) € 1.400.000

Toelichting stand

Jaarlijks wordt bij de begroting berekend of de bestemmingsreserve toereikend is voor het variabel onderhoud wegen.

Deze pagina is gebouwd op 08/05/2021 12:25:50 met de export van 08/05/2021 12:10:39