Toelichting op de balans

Passiva

Reserve Europese landbouwprojecten

Functie

Budgetgerichte bestemmingsreserve

Doel

Cofinanciering en uitvoeringskosten Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO-POP3) en Europees Fonds Maritieme Zaken en Visserij (EFMZV). De programma’s POP3 en EFMZV zijn gereed. Naast dat de middelen uit de reserve worden ingezet voor realiseren van provinciaal beleid voor met name landbouw en visserij, zijn ze ook bestemd voor de uitvoeringskosten van RVO die de functie vervult van beheersautoriteit en betaalorgaan om de Europese bijdrage aan de subsidie EU-conform uit te voeren.

Instellingsbesluit

Zomernota 2015

Bestedingsplan

Operationeel doel

5.3.5

Toelichting stortingen

Op basis van de kaderbrief/begroting 2018 is 250.000 gestort in de reserve. Daarnaast is  conform begroting € 1,1 mln. overgeheveld vanuit de reserve Duurzame landbouw

Toelichting onttrekkingen

Er hebben geen uitgaven vanuit deze reserve plaatsgevonden in 2020 dus zijn er ook geen middelen onttrokken.

Toelichting stand

De stand van de reserve per ultimo 2020 bedraagt 1,4 mln.

Deze pagina is gebouwd op 08/05/2021 12:25:50 met de export van 08/05/2021 12:10:39