Toelichting op de balans

Passiva

Voorziening Pensioenen Leden GS

Doel

Het zeker stellen van de opgebouwde pensioenrechten van (ex)gedeputeerden.

Instellingsbesluit

Volgens het BBV (artikel 44) dient een voorziening te worden ingesteld voor verplichtingen waarvan de omvang redelijkerwijs is vast te stellen. Daarom is besloten een voorziening in te stellen voor de pensioenen van (oud) leden van GS.

Besluitvorming

Bestedingsplan

Programma

1 Openbaar Bestuur

Looptijd

Ingesteld op: 1 juni 2005
Eindigt op: Geen einddatum

Stortingen

Onttrekkingen

Stand eind 2020

244000

459000

11526000

Toelichting stortingen

Om ervoor te zorgen dat de stand van de voorziening voldoende is voor de toekomstige uitbetalingen is € 208.000 gestort.

Toelichting onttrekkingen

Aan ouderdoms- en nabestaandenpensioenen is aan (partners van) oud-GS-leden een bedrag uitbetaald van € 459.000.

Toelichting stand

Jaarlijks wordt door Loyalis bepaald wat de stand van de voorziening moet zijn. Op basis van de benodigde stand van de voorziening wordt vastgesteld hoeveel er gestort moet worden.

Deze pagina is gebouwd op 08/05/2021 12:25:50 met de export van 08/05/2021 12:10:39