Toelichting op de balans

Passiva

Reserve Duurzame Landbouw

Functie

Budgetgerichte bestemmingsreserve

Doel

Modernisering en verduurzaming glastuinbouw NH. Besteding vindt plaats in de glasconcentratiegebieden, zoals duurzame fysieke investeringen in onder andere Greenport Aalsmeer. Een deel van deze reserve is bestemd voor de cofinanciering POP3 aangaande verplaatsingsregeling glastuinbouw.

Instellingsbesluit

Begroting 2019

Bestedingsplan

Operationeel doel

5.3.4

Toelichting stortingen

geen

Toelichting onttrekkingen

De ontrekkingen in 2020 voor de POP 3 verplaatsingsregeling glastuinbouw ad 1,8 mln.

Toelichting stand

Stand van de reserve is 0,8 mln hiervoor is nog geen bestemming vastgesteld.

Deze pagina is gebouwd op 08/05/2021 12:25:50 met de export van 08/05/2021 12:10:39