Toelichting op de balans

Passiva

Reserve Cofinanciering Waddenzee

Functie

Budgetgerichte bestemmingsreserve

Doel

Provinciale cofinanciering realiseren van projecten in het kader van het Investeringskader Waddengebied 2016-2026 en Waddenfonds.

Instellingsbesluit

Zomernota 2011, vastgesteld door PS op 26 september 2011, punt 10 bij voordracht 70.

Bestedingsplan

Operationeel doel

6.3.3

Toelichting stortingen

Conform de begroting is er in 2020 € 5 miljoen gestort in de reserve.

Toelichting onttrekkingen

De onttrekkingen van in totaal € 2,7 miljoen betroffen vooral subsidies die in het kader van de uitvoeringsregeling cofinanciering Waddenfonds zijn verleend (totaal € 1,1 miljoen) en subsidies die buiten UvR verleend zijn (totaal € 1,4 miljoen).

Toelichting stand

De stand eind 2020 is € 5,7 miljoen. Dit is bedoeld voor de provinciale cofinanciering Waddenfondsprojecten en het Investeringskader Waddengebied, zie verder het bestedingsplan.

Deze pagina is gebouwd op 08/05/2021 12:25:50 met de export van 08/05/2021 12:10:39