Toelichting op de balans

Passiva

Reserve Energietransitie

Functie

Budgetgerichte bestemmingsreserve

Doel

De reserve heeft als doel om de kosten te dekken van activiteiten die bijdragen aan de opgave om de nationale broeikasgasuitstoot in 2030 met 49% terug te dringen ten opzichte van 1990. Deze activiteiten geven invulling aan de rol van provincies zoals deze is afgesproken in het Energieakkoord voor duurzame groei (2013) en haar opvolger het Klimaat- en energieakkoord (2018).

Instellingsbesluit

Begroting 2019

Bestedingsplan

Operationeel doel

4.2.1

Toelichting stortingen

In 2020 is € 9.452.000 gestort in de reserve Energietransitie. Dit is als volgt opgebouwd:

  • € 6.150.000 vanuit het coalitieakkoord 2019 – 2023, als volgt verdeeld: € 4.500.000 klimaatakkoord, € 1.150.000 Energieneutraal maken van eigen organisatie, € 400.000 voor visie ondergrond voor aqua- geothermie en warmte koude opslag (WKO) en € 100.000 voor pilot zonneakkers bij Schiphol.
  • € 3.272.000 aan decentralisatie-uitkeringen voor garantieregeling proefboring MRA (€ 1.500.000) en RES (€ 1.772.000)
  • € 30.000 aan ontvangen bijdragen voor Zon innovaties Meervoudig gebruik.

Toelichting onttrekkingen

In 2020 is in totaal € 5.288.000 onttrokken uit de reserve Energietransitie, hiervan is € 220.000 een overheveling naar Klimaatadaptatie en € 1.000.000 besteed aan cofinanciering Maritiem Cluster Kop van Noord-Holland (OD 6.5.2). De resterende € 4.068.000 is besteed aan RES (€ 1.332.000), UVR Warmtetransitie (€ 1.138.000), capaciteit (€ 768.000),  Zon (€ 480.000) en een aantal kleinere inkoopopdrachten.

Toelichting stand

Het eindsaldo per 31-12-2020 is € 26.372.000. Per jaar wordt bepaald waarin het geld wordt besteed.

Deze pagina is gebouwd op 08/05/2021 12:25:50 met de export van 08/05/2021 12:10:39