Toelichting op de balans

Passiva

Reserve Groene Uitweg

Functie

Budgetgerichte bestemmingsreserve

Doel

Het uitvoeren van het programma De Groene Uitweg. Dit programma heeft tot doel om de landschappelijke kwaliteiten van de Vechtstreek te behouden en waar mogelijk te verbeteren. Het programma maakt onderdeel uit van het pakket van Groen Blauwe investeringen die zijn gekoppeld aan de uitvoering van het Stroomlijnalternatief Schiphol Amsterdam Almere (SAA). Diverse projecten vallen onder de zes thema’s, zoals beschreven in de Noordvleugelbrief uit 2006. De thema’s zijn: Natuurboulevard / Waterberging Horstermeer /  Recreatieve vaarverbindingen / Fietspaden en -bruggen / Stelling van Amsterdam en Nieuwe Hollandse Waterlinie / Behoud weidelandschap.

Instellingsbesluit

Zomernota 2013, vastgesteld door PS op 23 september 2013, punt 10 bij voordracht 44.

Bestedingsplan

Operationeel doel

6.1.2

Toelichting stortingen

In 2020 is in deze reserve gestort:
Storting dekking interne capaciteit € 107.000;
Storing bijdrage van € 2.870 ontvangen van de Vereniging Natuurmonumenten voor het project Voormeerpassage.

Toelichting onttrekkingen

In 2020 is uit deze reserve onttrokken:
Subsidies € 678.637;
Uitvoeringsprojecten € 1.591.905;
Vrijval reserve ter dekking van de interne capaciteitskosten € 95.066.

Toelichting stand

De stand per 30-12-2020 bedraagt € 24,3 mln. Deze middelen worden ingezet voor de uitvoering van het programma de Groene Uitweg.

Deze pagina is gebouwd op 08/05/2021 12:25:50 met de export van 08/05/2021 12:10:39