Toelichting op de balans

Passiva

Reserve Openbaar Vervoer Projecten

Functie

Doelgerichte bestemmingsreserve

Doel

Reserveren van provinciale middelen voor de uitvoering van Visie Openbaar Vervoer 2020 (Visie Openbaar Vervoer 2020, vastgesteld door PS op 6 februari 2012, punt 9 bij voordracht 03). Egalisatie van nog niet bestede middelen voor infrastructuur, aanleg en constructie.

Instellingsbesluit

Nota Reserves en Voorzieningen 2004 d.d. 14 juni 2004, nummer 48.Kaderbrief 2012, vastgesteld door PS op 27 juni 2011, punt 8 bij voordracht 50.

Bestedingsplan

Operationeel doel

2.5.1

Toelichting stortingen

In 2020 is er € 51,8 miljoen in de reserve gestort voor de dekking van de uitgaven de OV-exploitatie.

Toelichting onttrekkingen

In 2020 is er aan de reserve € 50,8 miljoen onttrokken, waarvan € 50,6 miljoen aan (met name) OV-exploitatie in de regio’s Haarlem-IJmond, Nood-Holland Noord en Gooi- en Vechtstreek door Connexxion en € 155.000 overheveling budget naar de reserve Uitvoeren mobiliteitsbeleid door derden (voor subsidieverlening Kennisplatform buurtbussen).

Toelichting stand

Per 31-12-2020 is er in de reserve nog €20,3 miljoen beschikbaar voor OV-exploitatie en investeringen in OV (waaronder OV-visie).

Deze pagina is gebouwd op 08/05/2021 12:25:50 met de export van 08/05/2021 12:10:39