Toelichting op de balans

Passiva

Reserve OV-Knooppunten

Functie

Budgetgerichte bestemmingsreserve

Doel

De reserve heeft als doel om de kosten te dekken van cofinanciering van projecten die een goede bijdrage te leveren aan de totale knooppuntontwikkeling.  Het gaat veelal om complexe gebiedsontwikkelingen die langdurige trajecten kennen met meerdere (co)financiers. Hiervoor gelden randvoorwaarden en is een toetsingskader met heldere criteria opgesteld. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de aanvraag.

Instellingsbesluit

Begroting 2019

Bestedingsplan

Operationeel doel

5.2.1

Toelichting stortingen

In 2020 is € 8.398.000 gestort in de reserve OV Knooppunten. Er is € 3.397.000 gestort conform kaderbrief 2018. De resterende € 5.000.000 is vastgesteld in coalitieakkoord vanuit het OV-fonds.

Toelichting onttrekkingen

In 2020 is € 3.039.000 besteed aan OV-knooppunten. Hiervan is € 3.000.000 besteed aan subsidie aan de Gemeente Zaandijk voor Hofwijk Noord. Resterende middelen zijn besteed aan verschillende kleine inkoopopdrachten.

Toelichting stand

De stand per 31-12-2020 bedraagt € 12.508.000. Dit budget is gereserveerd voor OV-knooppuntontwikkeling.

Deze pagina is gebouwd op 08/05/2021 12:25:50 met de export van 08/05/2021 12:10:39