Jaarrekening

Overzicht van baten en lasten en toelichting

Structurele stortingen in reserves (bedragen x € 1.000)

OD

Reserve

Storting 2020

6.1.1

Reserve Groen

23.796

7.4.1

Reserve Monumenten (Mr.F.J.Kranenburgfonds)

6.751

8.2.1

Reserve Bedrijfsvoering

4.827

Totaal structurele stortingen reserves

35.374

Structurele onttrekkingen aan reserves (bedragen x € 1.000)

OD

Reserve

Onttrekking 2020

2.2.1

Reserve Kapitaallasten Wegen

2.470

8.2.4

Reserve Huisvesting

762

2.3.2

Reserve kapitaallasten investeringen kunstwerken

206

5.2.3

Reserve kapitaallasten investeringen havencomplexen

140

2.2.1

Reserve Kapitaallasten OV

95

6.1.1

Reserve kapitaallasten groen

70

2.3.3

Reserve kapitaallasten vaarwegen

5

Totaal structurele onttrekkingen reserves

3.748

Deze pagina is gebouwd op 08/05/2021 12:25:50 met de export van 08/05/2021 12:10:39