Jaarrekening

Overzicht van baten en lasten en toelichting

Wat heeft het gekost? (x € 1.000)

Programma 5

Ruimte

Jaarrekening
2019

Ontwerp begroting 2020

Actuele begroting 2020

Jaarrekening 2020

Bedrag verschil

Begroting 2021

Lasten

88.349

46.138

49.565

44.319

5.246

40.931

Baten

-16.862

-9.317

-9.827

-12.970

3.143

-9.365

Saldo van baten en lasten

71.487

36.821

39.738

31.349

8.389

31.566

Stortingen reserves

67.896

16.348

24.967

24.966

0

12.450

Onttrekking reserves

-35.466

-14.710

-23.326

-16.003

-7.323

-22.572

Resultaat

103.917

38.459

41.379

40.312

1.066

21.444

Toelichting

Specificatie

OD

Bedrag  
x € 1.000

V/N

Dekking

Lasten

5.246

V

1

Europese Landbouw projecten

5.3.5

1.086

V

Reserve Europese Projecten Landbouw

2

PDENH

5.3.2

-711

N

3

Verkoop onroerend goed

5.2.5

828

V

Zie baten #2

4

Woningbouw

5.4.2

698

V

Reserve woningbouw

5

COLNH

5.3.2

567

V

Zie baten #1 en Reserve MKB

6

Breedband

5.3.1

477

V

7

Regionale Economie

5.3.1

406

V

8

Beheer onroerend goed (onderhoud)

5.2.5

340

V

9

Omgevingswet & -visie    

5.1.1

288

V

10

Ruimtelijke ontwikkeling

5.2.4

258

V

11

HIRB

5.3.1

173

V

Reserve herstructurering bedrijventerrein

12

MRA

5.3.2

100

V

13

Smart Hub Industrie

5.3.2

71

V

Capaciteit

430

V

Overige verschillen afzonderlijk ≤ €250.000

235

V

Baten

3.143

V

1

MIT bijdrage van EKZ ontvangen

5.3.2

4.012

V

2

Verkopen grond

5.2.5

-1.009

N

3

Energiehaven: ontvangen bijdragen

5.2.3

521

V

Dekking deels vanuit Reserve Ontwikkeling havencomplexen

4

Huurinkomsten

5.2.5

-416

N

Overige verschillen afzonderlijk ≤ €250.000

305

V

Stortingen

0

Geen verschillen boven > € 250.000

0

Onttrekking

-7.323

N

1

Reserve MKB

5.3.2

-4.763

N

2

Reserve Europese Projecten Landbouw

5.3.5

-1.086

N

3

Reserve Woningbouw

5.4.2

-698

N

4

Reserve Ontwikkeling havencomplexen

5.2.3

-281

N

Overige verschillen afzonderlijk ≤ €250.000

-495

N

Lasten

 1. Als onderdeel van POP3 was een bedrag gereserveerd aan cofinanciering en garantie voor een lopend project. Deze reservering is in 2020 niet meer van toepassing op programma Ruimte.
 2. Aanvullende verliesvoorziening voor de deelneming in PDENH op basis van de definitieve jaarstukken 2020 van PDENH geboekt. Deze aanvullende verliesvoorziening was niet begroot.
 3. Doordat er minder verkopen hebben plaatsgevonden dan geraamd (zie bij baten #2), is er ook een lager bedrag van de balans afgeboekt voor verkochte grond en zijn er ook minder bijkomende verkoopkosten.
 4. De subsidie buiten uitvoeringsregeling aan de gemeente Haarlem voor het Koepelterrein (behoud en verduurzamen van het Rijksmonument tot een academische campusomgeving met de bouw van 350 sociale woningen) is in 2020 nog niet verleend omdat de aanvraag nog aangescherpt moest worden. Daarnaast is meer subsidie verleend dan verwacht op grond van de Uvr subsidie versnelling woningbouw gemeenten Noord-Holland 2019. Het subsidieplafond is daardoor niet overschreden.
 5. Bij de voorgestelde aanpak voor COLNH regeling was een deel van het budget geraamd voor pilots voor vast-draadloze oplossingen. Door actuele inzichten bleken deze niet te voldoen noch door de provincie te hoeven gefinancierd. Het budget dat wel besteed is, is gebruikt voor ondersteunende activiteiten van initiatieven.
 6. Proceskosten ter dekken voor het afronden van het breedband traject en invulling geven aan de restopgave (daar waar de markt de aanleg nog niet heeft opgepakt) zijn vooralsnog voor lager uitgevallen.
 7. Omdat er in 2020 extra ambtelijke capaciteit is ingezet op beleidsontwikkeling (waaronder datacenterstrategie) en herontwerpen van planning van subsidieprogramma’s (vanwege corona) was er minder capaciteit beschikbaar voor het uitzetten van onderzoek/uitbestedingen.  
 8. Aan onderhoud e.d. is minder uitgegeven. Met name omdat i.v.m. corona inspecties t.b.v (groot) onderhoud zijn getemporiseerd.
 9. Omdat we met betrekking tot het Digitaal stelsel Omgevingswet (DSO) nog in de transitiefase zitten en er nog geen sprake is van in beheer name, zijn voor het beheer geen kosten gemaakt. Daarnaast zijn bijeenkomsten voor de Omgevingsverordening wegens de COVID-19 maatregelen niet doorgegaan.
 10. Meerdere onderzoeken op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling in relatie tot omgevingsvisie zijn vertraagd door corona. Dit heeft geleid tot lagere uitgaven dan begroot.
 11. Opgenomen verplichtingen met betrekking tot HIRB Subsidies vorige jaren zijn vrij gevallen. Als gevolg van verschillende redenen hoeft er voor deze posten geen verplichting meer aangehouden worden.
 12. De Provincie heeft Muntinga & Company BV opdracht verstrekt om werkzaamheden uit te voeren voor het kwartiermakerschap Invest-MRA, conform de afspraken die gemaakt zijn met de gemeente Amsterdam, de Provincie Noord-Holland en het MRA-bureau draagt de gemeente Amsterdam hieraan bij.
 13. De kosten voor de omgevingsmanager en communicatiemanager van FME omtrent het Smart Industry Project zijn van 2020 naar 2021 verplaatst omdat hun werkzaamheden ook in 2021 plaatsvinden.

Baten

 1. EKZ heeft bijdrage MIT regeling gestort, betreft tweede tranche 2019 en eerste tranche 2020, deze stond niet begroot.
 2. Een aantal geplande verkopen konden niet meer in 2020 worden gerealiseerd en zijn doorgeschoven naar 2021.
 3. PNH is penvoerder voor het consortium dat is opgericht voor het opzetten van de Energiehaven. In 2017 tot en met 2020 zijn voorbereidingskosten gemaakt. Eind 2020 is besloten de consortium partners te gaan verzoeken een bijdrage te verstrekken in plaats van deze op een later moment door te berekenen aan de nieuwe BV.
 4. Voor één huurder zijn de inkomsten abusievelijk dubbel geraamd.

Onttrekkingen reserves

 1. Zie lasten #5 en baten #1
 2. Zie lasten #1
 3. Zie lasten #4
 4. Zie baten#3 – de baten van 2017 tot en met 2019 zijn vrij gevallen in de algemene middelen. De baten van 2020 zijn toegevoegd aan de reserve.
Deze pagina is gebouwd op 08/05/2021 12:25:50 met de export van 08/05/2021 12:10:39