Jaarrekening

Overzicht van baten en lasten en toelichting

Wat heeft het gekost? (x € 1.000)

Programma 6

Groen

Jaarrekening
2019

Ontwerp begroting 2020

Actuele begroting 2020

Jaarrekening 2020

Bedrag verschil

Begroting 2021

Lasten

63.529

91.449

74.619

66.934

7.684

98.182

Baten

-9.681

-558

-1.945

-2.391

446

-2.760

Saldo van baten en lasten

53.847

90.891

72.674

64.543

8.130

95.422

Stortingen reserves

62.322

30.083

35.711

35.012

699

36.880

Onttrekking reserves

-53.071

-51.864

-37.129

-31.304

-5.825

-58.727

Resultaat

63.098

69.110

71.256

68.251

3.004

73.575

Toelichting

#

Specificatie

OD

Bedrag  
x € 1.000

V/N

Dekking

Lasten

7.684

V

1

Reserve Groen / PNO

6.1.1

4.494

V

Reserve Groen

2

Faunafonds

6.2.4

1.182

V

3

Natuur- en Landschapsbeheer

6.2.1

439

V

4

Reserve Cofinanciering Waddenzee

6.3.3

395

V

Resv. Cofin. Waddenzee

5

Onderzoek en advies groen

6.1.1

331

V

6

Wet natuurbescherming

6.2.3

326

V

7

Bijdrage Regionale Samenwerking

6.3.2

248

V

Capaciteitskosten

433

V

Overige verschillen afzonderlijk ≤ €250.000

-164

N

Baten

446

V

1

Oostelijke Vechtplassen

6.1.3

482

V

2

Bijdrage Regionale Samenwerking

6.3.2

-248

N

Overige verschillen afzonderlijk ≤ €250.000

212

V

Stortingen

699

V

1

Lagere storting Reserve Groen

6.1.1

774

V

Overige verschillen afzonderlijk ≤ €250.000

75

N

Onttrekking

-5.825

N

1

Lagere onttrekking reserve Groen

6.1.1

-5.143

N

2

Lagere onttrekking reserve Cofinanciering Waddenzee

6.3.3

-395

N

3

Lagere onttrekking Oostelijke Vechtplassen

6.1.3

-482

N

Overige verschillen afzonderlijk ≤ €250.000

195

V

Toelichting

Lasten

 1. Bij de bestedingen die uit de reserve Groen gedaan worden zijn er naast enkele projecten met een geringe overbesteding o.a. de volgende projecten met een onderbesteding:
 • PAS Uitvoeringsmaatregelen: De onderbesteding van € 1,4 miljoen valt te verklaren door maatregelen die deels doorschuiven als gevolg van bestuurlijke afspraken (bijv. Schoorl), maatregelen die goedkoper uitvielen dan van tevoren geraamd (aanbestedingsvoordeel) en maatregelen die in omvang kleiner zijn geworden dan van tevoren noodzakelijk werd geacht.
 • Voor het Project Groene AS bovenlanden is een subsidieaanvraag van € 215.907 verstrekt, terwijl rekening  is gehouden met een bijdrage van € 1.050.000 omdat nog niet duidelijk was of het project in aanmerking kwam voor subsidie binnen de SKNL-regeling. Bij de inhoudelijke beoordeling is gebleken dat een deel van de aanvraag kon (en dus moest) worden verleend via de SKNL.
 • Functiewijziging: Het subsidieplafond wordt voor het gehele jaar opengesteld. Er is bij het vaststellen van de budgetten echter beperkt zicht op het aantal aanvragen die over het gehele jaar kunnen worden ingediend. Subsidieaanvragen die aan het eind van het jaar zijn ingediend worden in 2021 afgehandeld. De onderbesteding hiervoor is € 1,5 miljoen.
 • Bij het project Fietspad en herstel Wierdijk is een onderbesteding van € 303.000, dit komt omdat het een erg complex project is gebleken, waardoor het voorbereidingstraject in planning is uitgelopen. De aanbesteding is in december 2020 afgerond.
 1. Bij de Laatste Begrotingswijziging 2020 hebben we het budget voor de Faunaschade verhoogd tot € 8 miljoen, omdat het voorgenomen hogere eigen risico nog niet doorgevoerd is in 2020 én we rekening wilden houden met een hoger schadebedrag op basis van een op ons verzoek door BIJ12/Faunafonds geleverde actuele schatting die op dat moment (medio september 2020) geraamd werd op € 8-10 miljoen. Het betrof met nadruk een schatting, omdat een groot deel van de dossiers op dat moment nog niet afgehandeld was. Wij verwachten, op basis van recente (januari 2021) informatie vanuit BIJ12/Faunafonds, dat de te betalen schade over 2020 uit gaat komen op een totaalbedrag van € 10 miljoen. In 2020 hebben we over 2019 echter een restitutie van BIJ12 ontvangen van € 3,2 miljoen zodat de uitgaven in 2020 uitkomen op € 6,8 miljoen en we een verschil hebben van € 1,2 miljoen t.o.v. het geraamde bedrag.
 2. De onderbesteding wordt met name veroorzaakt door minder uitgaven aan monitoring en onderzoek, doordat onderzoekskosten konden worden gedekt uit andere begrotingsposten binnen Programma Groen. Vanwege corona waren er minder fysieke bijeenkomsten, wat heeft geleid tot lagere kosten.
 3. Er zijn door het Waddenfonds minder projecten beschikt dan verwacht die voor cofinanciering in aanmerking komen, waardoor in het kader van de Uitvoeringsregeling Cofinanciering Waddenfonds Noord-Holland 2014 minder is besteed dan geraamd.
 4. In 2020 hebben we minder onderzoeken uitgevoerd dan gepland en nam een aantal onderzoeken meer tijd in beslag, waardoor de kosten deels t.l.v. 2021 komen. Hiernaast waren er i.v.m. corona nagenoeg geen fysieke bewonersbijeenkomsten, werkbezoeken, overleggen met externen, etc.
 5. Voor het Stikstofdossier bleek minder budget nodig dan ingeschat. Voor capaciteit geldt dat veel kon worden opgelost binnen de bestaande formatie en reeds bestaande begrotingsposten. Vanwege corona waren er minder fysieke bijeenkomsten, wat heeft geleid tot lagere kosten.
 6. De in het jaar 2020 niet uitgegeven bijdragen van derden voor het gebiedsprogramma Laag Holland zijn in de balans geboekt ten behoeve van uitgaven in volgende jaren.

Baten

 1. De extra inkomsten betreffen het verwerken van Bijdragen van derden in de Jaarrekening.
 2. Zie lasten nr. 7

Stortingen Reserves

 1. De storting in de reserve Groen voor het saldo van de verkochte BBL-grond is € 258.000 lager dan geraamd. Dit is veroorzaakt doordat een aantal geplande verkopen niet meer in 2020 konden worden gerealiseerd en zijn doorgeschoven naar 2021. Hiernaast is er € 518.000 minder in de reserve gestort voor Fietspad Wierdijk (zie ook lasten nr. 1).

Onttrekkingen reserves

 1. Zie lasten nr. 1
 2. Zie lasten nr. 4
 3. Zie baten nr. 1
Deze pagina is gebouwd op 08/05/2021 12:25:50 met de export van 08/05/2021 12:10:39