Jaarrekening

Overzicht van baten en lasten en toelichting

Wat heeft het gekost? (x € 1.000)

Programma 3

Water

Jaarrekening
2019

Ontwerp begroting 2020

Actuele begroting 2020

Jaarrekening 2020

Bedrag verschil

Begroting 2021

Lasten

7.581

6.601

7.039

6.299

740

8.037

Baten

-1.737

-1.025

-1.493

-1.315

-178

-938

Saldo van baten en lasten

5.844

5.576

5.546

4.984

562

7.099

Stortingen reserves

15.894

3.150

3.940

3.940

0

2.662

Onttrekking reserves

-2.908

-2.750

-5.434

-5.018

-416

-6.252

Resultaat

18.829

5.976

4.052

3.907

145

3.509

Toelichting

Specificatie

OD

Bedrag  
x € 1.000

V/N

Dekking

Lasten

740

V

1

Meekoppelkansen

3.1.2

252

V

Reserve Meekoppelkansen bij dijkversterkingen en kustontwikkeling

Overige verschillen afzonderlijk ≤ €250.000

488

V

Baten

-178

N

Overige verschillen afzonderlijk ≤ € 250.000

-178

N

Stortingen

0

Overige verschillen afzonderlijk ≤€250.000

0

Onttrekking

-416

N

1

Reserve Meekoppelkansen

3.1.2

-248

N

Lasten nr. 1

Overige verschillen afzonderlijk ≤ €250.000

-168

N

Lasten
1. In 2020 is ingezet op het vaststellen door GS van het Ambitieprogramma Ruimtelijk Kwaliteit Kustzone Hoorn-Amsterdam (APRK). De besluitvorming was voorzien voor augustus, maar doordat er met 13 partijen moest worden afgestemd, wat door de coronamaatregelen meer tijd kostte, heeft de besluitvorming over het APRK door GS plaatsgevonden op 15 december 2020. Deelnemende partijen is gevraagd in het 1e kwartaal van 2021 het APRK ook in hun bestuur of directie vast te stellen. Omdat er eerst bestuurlijke vaststelling door alle partijen van het APRK gewenst was, bleek er voor de voorbereiding van projecten in 2020 minder procesgeld ingezet te zijn dan voorzien.

Onttrekkingen reserves
1. zie Lasten nr. 1

Deze pagina is gebouwd op 08/05/2021 12:25:50 met de export van 08/05/2021 12:10:39