Jaarrekening

Overzicht van baten en lasten en toelichting

Wat heeft het gekost? (x € 1.000)

Programma 7

Cultuur en Erfgoed

Jaarrekening
2019

Ontwerp begroting 2020

Actuele begroting 2020

Jaarrekening 2020

Bedrag verschil

Begroting 2021

Lasten

13.600

16.451

27.245

25.999

1.246

18.264

Baten

-30

-30

-30

-9

-21

-30

Saldo van baten en lasten

13.570

16.421

27.215

25.991

1.224

18.234

Stortingen reserves

14.831

6.751

6.751

6.751

0

5.751

Onttrekking reserves

-6.915

-7.449

-11.776

-11.054

-722

-7.585

Resultaat

21.486

15.723

22.190

21.688

502

16.400

Toelichting

Specificatie

OD

Bedrag  
x € 1.000

V/N

Dekking

Lasten

1.246

V

1

Rijksmonumenten

7.4.1

226

V

2

Rijksmonumenten

7.4.1

200

V

3

Opdrachten Herbestemming

7.4.1

147

V

Overige verschillen afzonderlijk ≤ €250.000

673

V

Baten

-21

N

Overige verschillen afzonderlijk ≤ €250.000

-21

N

Stortingen

0

Overige verschillen afzonderlijk ≤ €250.000

0

Onttrekking

-722

N

1

Reserve investeren in behoud en herbestemming monumenten

7.4.1

-632

N

Overige verschillen afzonderlijk ≤ €250.000

-90

N

Lasten

  1. Door een niet tijdige verwerking van boekingen over 2019 in 2020 is een onjuist bedrag begroot voor de lasten. Dit heeft geleid tot een verschil.  
  2. Bij de restauratieregeling voor rijksmonumenten is een bedrag van in totaal € 130.000 teruggestort in verband met lagere vaststelling van 3 subsidies uit voorgaande jaren. Daarnaast zijn in verband met corona een aantal opdrachten later uitgevoerd/deels verschoven naar 2021, waardoor er € 70.000 minder is uitgegeven aan opdrachten.
  3. Onder andere vanwege uitstel van activiteiten vanwege corona crisis, het stolpenonderzoek.

Onttrekking

  1. Zie lasten # 1 en # 2


Deze pagina is gebouwd op 08/05/2021 12:25:50 met de export van 08/05/2021 12:10:39