Jaarrekening

Overzicht van baten en lasten en toelichting

Wat heeft het gekost? (x € 1.000)

Programma 2

Bereikbaarheid

Jaarrekening
2019

Ontwerp begroting 2020

Actuele begroting 2020

Jaarrekening 2020

Bedrag verschil

Begroting 2021

Lasten

175.835

267.118

251.966

230.326

21.639

246.189

Baten

-29.198

-35.857

-13.248

-14.623

1.375

-9.026

Saldo van baten en lasten

146.637

231.261

238.718

215.703

23.015

237.163

Stortingen reserves

606.496

143.907

216.154

194.160

21.993

123.229

Onttrekking reserves

-269.037

-260.674

-337.305

-296.776

-40.529

-170.534

Resultaat

484.097

114.493

117.566

113.087

4.479

189.858

Toelichting

#

Specificatie

OD

Bedrag  
x € 1.000

V/N

Dekking

Lasten

21.639

V

1

Innovatieprojecten mobiliteit

2.4.2

7.774

V

Resv. Innovatieprojecten mobiliteit

2

Variabel onderhoud wegen

2.3.2

6.530

V

Resv. Groot onderhoud wegen

3

Subsidies ov infrastructuur

2.1.2

-4.105

N

2,3 mln: Resv. Uitvoeren mobiliteitsbeleid &
1,8 mln. Baten (1)

4

Kapitaallasten PMI wegen

2.2.1

2.082

V

5

Subsidies Fiets

2.1.2

-1.274

N

0,9 mln: Resv. Uitvoeren mobiliteitsbeleid
0,4 mln: Baten (5)

6

Gladheidsbestrijding

2.4.1

1.055

V

7

Subsidies weginfrastructuur

2.1.2

1.046

V

Resv. Uitvoeren mobiliteitsbeleid

8

Openbaar vervoer projecten/regelingen

2.5.1

997

V

Resv. OV projecten

9

Kapitaallasten PMO wegen

2.3.2

913

V

10

Vast onderhoud wegen

2.4.1

897

V

11

OV concessies

2.5.1

-847

N

Resv. OV projecten & Baten (2)

12

Vast onderhoud vaarwegen

2.4.1

-688

N

13

Kleine wegenwerken

2.1.2

661

V

Baten (4)

14

Gebiedscontracten vaarwegen

2.3.3

-620

N

Resv. Groot onderhoud vaarwegen

15

Verkeersmanagement

2.4.1

580

V

16

Strategisch en algemeen beheer wegen

2.3.2

559

V

Resv. Groot onderhoud wegen

17

Projecten voor derden wegen

2.3.2

544

V

Baten (3)

18

Beheer vaarwegen

2.3.3

473

V

19

Strategisch en algemeen beheer vaarwegen

2.3.3

427

V

Resv. Groot onderhoud vaarwegen

20

Variabel onderhoud vaarwegen

2.3.3

325

V

Resv. Groot onderhoud vaarwegen

21

Kapitaallasten vaarwegen

2.3.3

324

V

22

Steunpunten (vaar)wegen

2.4.1

267

V

23

Grass2Grit

2.4.1

-261

N

Capaciteitskosten

2.923

V

Overige verschillen afzonderlijk <  € 250.000

1.057

V

Baten

1.375

V

1

Bijdrage Bereikbaarheid kust Zuid-Kennemerland

2.1.2

1.764

V

2

Beschikbaarheidsvergoeding OV 2020

2.5.1

1.644

V

3

Projecten voor derden wegen

2.3.2

-1.512

N

4

Kleine wegenwerken

2.2.1

-722

N

5

Bijdrage Rijk snelfietsroutes

2.1.2

416

V

Overige verschillen afzonderlijk <  € 250.000

-215

N

Stortingen

21.993

V

1.

Lagere stortingen reserve kapitaallasten Kunstwerken

2.3.2

7.241

V

2

Lagere storingen reserve kapitaallasten Innovatieprojecten mobiliteit

2.2.1

5.891

V

3

Lagere storting reserve kapitaallasten OV

2.2.1

5.428

V

4

Lagere storting reserve kapitaallasten wegen

2.2.1

3.777

V

5

Hogere storting reserve kapitaallasten vaarwegen

2.3.3

-541

N

Overige verschillen afzonderlijk <  € 250.000

197

V

Onttrekkingen

-40.529

N

1

Lagere onttrekking reserve innovatieprojecten mobiliteit

2.4.2

-13.806

N

2

Lagere onttrekking reserve ontwikkelen provinciale infrastructuur

2.2.1

-10.295

N

3

Lagere onttrekking reserve Groot onderhoud wegen

2.3.2

-7.593

N

4

Lagere onttrekking reserve investeringen Kunstwerken

2.3.2

-7.241

N

5

Lagere onttrekking reserve openbaar vervoer projecten

2.5.1

-1.815

N

6

Hogere onntrekking reserve groot onderhoud vaarwegen

2.3.3

466

V

Overige verschillen afzonderlijk <  € 250.000

-221

N

Lasten

 1. De uitgaven aan innovatieprojecten mobiliteit zijn € 7,8 mln. lager dan begroot. Deze afwijking is grotendeels veroorzaakt doordat voor het vervangen van de verlichting door LED verlichting nog ten onrechte € 6 mln. stond begroot. De uitgaven voor LED verlichting lopen via een investeringskrediet en komen dus niet ten laste van 2020. Als gevolg van de pandemie is bij de innovatieprojecten duurzaamheid heel veel stilgevallen cq. is vertraging opgetreden. Bijna alle samenwerkingen zijn met universiteiten en die waren lange tijd dicht. Dit betekent een lagere uitgave in 2020 van € 375.000. Daarnaast is ten opzichte van de laatste begrotingswijziging is nog € 769.000 minder uitgegeven dan begroot. Met name door technische problemen gaat de uitrol van de iVRI veel trager dan gedacht, en de projecten met Nissan hebben vertraging opgelopen. Een en ander is nog versterkt door de coronacrisis.
 2. Voor het groot onderhoud wegen is minder uitgegeven dan begroot door niet uitgevoerd werk in 2020. Verwachting is dat de werkzaamheden komend jaar worden uitgevoerd. Als gevolg van de uitloop van investeringsprojecten is de bijdrage van vervangingsreserve later.
 3. Er is € 4,1 miljoen meer besteed aan subsidies ten behoeve van het openbaar vervoer dan begroot. Hier tegenover staat dat er ook € 1,8 miljoen meer aan bijdragen derden is ontvangen. Het betreft de volgende afwijkingen ten opzichte van de begroting:
  1. Aan Subsidies OV-projecten (algemeen)  is € 3,4 miljoen meer besteed (nadeel), omdat bij de Laatste begrotingswijziging 2020 € 3,5 miljoen is afgeraamd. De reden was de historische trend van onderbestedingen op subsidie OV-projecten, maar achteraf was dit niet nodig geweest.
  2. Aan Bereikbaarheid Kust Zuid-Kennemerland is € 1,8 miljoen meer besteed (nadeel) en tevens € 1,8 miljoen extra baten ontvangen (voordeel), zie Baten 3. Dit komt doordat de lasten en baten van de bijdragen van derden via de begroting verantwoord dienen te worden in plaats van via de balans, zoals bij het opstellen van de begroting 2020 was verondersteld.
  3. Aan Investeringsagenda OV is € 863.000 minder besteed (voordeel) aan de doorstromingsmaatregelen voor het openbaar vervoer, doordat de subsidieaanvragen uiteindelijk minder omvangrijk bleken te zijn dan vooraf was ingeschat.
  4. Aan Zuid-as Dok is € 233.000 minder besteed (voordeel), doordat het werkelijke vastgestelde index percentage lager uitpakte dan in 2020 was begroot.
 4. Aan Kapitaallasten PMI-wegen is € 2,1 miljoen minder besteed (voordeel) aan de realisatie van weginfrastructuur. De kapitaallasten van de investeringsprojecten (afschrijvingstermijn 50 jaar) gaan in op het jaar volgend op in gebruik name. Doordat een aantal projecten vertraging hebben opgelopen zijn de kapitaallasten lager.
 5. Aan subsidies voor fietsinfrastructuur) is € 1,3 miljoen meer besteed dan begroot. Door het succes van de uitvoeringsregeling, konden meer subsidies worden verleend dan verwacht. Hier tegenover staat ook een hogere specifieke rijksbijdrage voor snelfietsroutes van € 0,2 mln. De resterende € 1,1 mln. wordt gedekt vanuit de reserve uitvoeren mobiliteitsbeleid door derden.
 6. De uitgaven aan gladheidsbestrijding zijn € 1,1 miljoen lager dan begroot. Dit komt door de zachte winter in 2020. Hierdoor is er minder zout aangekocht en gladheidmiddelen. Verder is buiten de contract uitbetalingen in de gebieden, geen extra kosten gemaakt in variabel onderhoud voor de gladheidbestrijding wegen.
 7. Aan subsidies infrastructuur is per saldo € 710.000 minder besteed dan begroot. Dit is voornamelijk veroorzaakt door een aantal terugontvangen subsidies uit voorgaande jaren vanuit de uitvoeringsregeling kleine infrastructuur. Daarnaast is minder vergoeding aan connexxion betaald voor omrijkosten als gevolg van wegwerkzaamheden.
 8. Per saldo is € 1,0 mln. minder besteed aan verschillende OV regelingen/projecten. Het betreffen de volgende afwijkingen ten opzichte van de begroting:
  1. Uitvoeringsregeling haltevoorzieningen is € 294.000 lager vastgestelde subsidies uit voorgaande jaren
  2. Inzet boete geld OV concessies: € 350.000 minder besteed als gevolg van de uitgestelde bestedingen vanwege de coronacrisis.
  3. Haltereparatie en kleine werken: € 135.000 minder besteed omdat  er minder reparaties nodig waren dan verwacht.
  4. OV-visie: aan marketing en marktonderzoek is € 200.000 minder besteed als gevolg van uitgestelde bestedingen vanwege de coronacrisis.  
 9. De kapitaallasten PMO wegen zijn € 0,9 mln. lager dan begroot.
 10. Aan vast onderhoud wegen is € 0,9 mln minder besteed dan begroot. De belangrijkste redenen van de onderbesteding is dat ivm aanbesteding energie (Vattenfall) de realisatie stuk lager is dan verwacht in de begroting vanuit historisch oogpunt.
 11. De uitgaven voor de OV concessies zijn € 0,8 mln hoger dan begroot. Het betreft de volgende afwijkingen ten opzichte van de actuele begroting:
  1. Aan Beschikbaarheidsvergoeding OV 2020  is € 1,6 miljoen meer besteed als gevolg van de coronacrisis (en tevens € 1,6 miljoen extra baten ontvangen van het Rijk (zie de baten). De beschikbaarheidsvergoeding OV 2020 is een vergoeding van het Rijk aan vervoerders voor niet ontvangen reizigersopbrengsten als gevolg van de opgelegde Corona beperkingen in het openbaar vervoer en deze voeren wij namens het Rijk uit. In de begroting was een inschatting opgenomen en na herberekening in november 2020 bleek de aanvraag van de vervoerder en de daaropvolgende beschikking hoger uit te vallen.
  2. Aan OV exploitatie is in totaal €549.000 minder besteed aan subsidies voor de concessieregio’s Noord-Holland Noord (NHN), Haarlem-IJmond (HIJ) en Gooi en Vechtstreek (G+V). De totale subsidie in 2020 was geraamd op € 50,0 miljoen, waardoor de onderbesteding 1,10% bedraagt. De reden is dat het definitieve indexcijfer lager is uitgevallen dan de prognose en er geen bonussen zijn uitgekeerd.
  3. Aan bonus/malus is € 200.000 minder bestee) uit het opgebouwde Bonus/Malus fonds als gevolg van uitgestelde bestedingen vanwege de coronacrisis.
 12. De kosten voor het vast onderhoud van de vaarwegen zijn € 0,7 mln hoger dan begroot. De overschrijding is veroorzaakt door de afkoopsom van Trigion die stukken hoger was dan begroot. Ten tweede kosten die niet begroot waren, zoals nacalculatie Trigion op uren en prijsindexatie waren in de begroting niet meegenomen. Verder kosten van brugbediening Zaandam gemeente waren niet begroot.
 13. Aan Kleine Wegenwerken is € 661.000 minder besteed (voordeel) aan kleine infrastructurele werken (en tevens € 722.000 minder baten ontvangen (nadeel), zie Baten 4)., omdat het project P+R Getsewoud (met financiering van de Vervoerregio) pas in 2021 (in plaats van 2020) tot uitvoering zal komen.
 14. De kosten voor het onderhoud van de vaarwegen via de gebiedscontracten zijn € 0,6 mln. hoger dan begroot. Bij gebiedscontracten vaarwegen variabel onderhoud is bij laatste begrotingswijziging € 1,3 mln. uit begroting gehaald (doorgeschoven) maar er zijn toch uitgaven gedaan voor realisatie voor Burg. Visserbrug.
 15. De uitgaven ten behoeve van het verkeersmangement zijn € 0,6 mln lager. Verkeersmanagement heeft 2 items, namelijk Smart Mobility (SMO) en regionale samenwerking met andere overheden. Bij SMO is de doorberekening naar projecten van de verkeersleiders(SVK) veel hoger geweest dan de voorgaande jaren. Bij de regionale samenwerking (waarvan PNH budgetbeheerder is) is door Corona de gezamenlijke stand op de Intertraffic in de RAI niet doorgegaan, idem voor het regionale symposium. Ook het hiervoor ingezette Maas Spel behoefde geen aanpassingen. Het regionale Regieteam (eigenaar budget) heeft 21 september 2020 besloten een deel van het budget voor Mobiliteitsdata - Data Top 15 over te hevelen naar 2021, zodat dit jaar meer activiteiten kunnen plaatsvinden. Dit overigens in overeenstemming met het Opdrachtgeversberaad voor Data Top 15.
 16. Voor het strategisch en algemeen beheer van de wegen was € 0,6 mln minder nodig dan begroot. Door COVID-19 is sprake van vertraging in een aantal projecten, zoals in het ERA-PNH project en het programma integrale veiligheid. BIM is gestopt door andere landelijke ontwikkelingen. Met betrekking tot Inspectie Kunstwerken Vaarwegen is er minder geïnspecteerd dan gemiddeld.
 17. Er is € 0,5 mln. minder besteed aan projecten voor derden wegen. Hier staat eenzelfde bedrag aan lagere bijdragen derden tegenover.
 18. De kosten voor het beheer van de vaarwegen zijn € 0,5 mln. lager dan begroot door lagere kosten door factuur HHR Hollands Noorderkwartier geboekt in 2021.
 19. Voor het strategisch en algemeen beheer van de vaarwegen was € 0,4 mln. minder nodig dan begroot. Dit komt deels door vertragingen als gevolg van Covid-19. Op inspectie oevers is er minder dan gemiddeld geïnspecteerd en is de voorbereiding van het onderhoudscontract 24-uurs bediening deels door geschoven naar 2021.
 20. De uitgaven voor het variabel onderhoud van de vaarwegen zijn € 0,3 mln. lager dan begroot door vertraagd opstarten baggeren Amstel K17.
 21. De kapitaallasten vaarwegen zijn € 0,3 mln. lager dan begroot.
 22. De kosten voor de steunpunten (vaar)wegen zijn € 0,3 mln. lager dan begroot. Dit komt doordat de verschuiving van Groot Onderhoud Panden en Overige locaties is doorgeschoven naar 2021.
 23. Voor het project Grass2Grit is in 2020 € 0,3 mln meer besteed dan begroot, dit heeft te maken dat Grass2Grit  een Europese subsidie project is die loopt van 2018 tem 2023. De totale project begroting is 2.6 mio de eindprognose van dit project is nu ook 2.6 mio.. De aangegeven 0,3 mln overschrijding komt dat het ten opzichte van een kasritme begroting van dit jaar is gezet. In de afgelopen jaren is er minder uitgegeven en dit jaar meer uit gegeven. De kosten worden 3 keer in de project periode verantwoordt zodat we de kosten gedeeltelijk terugkrijgen.

Baten

 1. Aan Bereikbaarheid kust Zuid Kennemerland is € 1,8 miljoen meer aan bijdragen van derden ontvangen dan begroot. Dit verschil is veroorzaakt doordat de lasten en baten van de bijdragen van derden via de begroting verantwoord dienen te worden in plaats van via de balans, zoals bij het opstellen van de begroting 2020 was verondersteld.
 2. Aan Beschikbaarheidsvergoeding OV 2020 is € 1,6 miljoen meer baten ontvangen van het Rijk. Conform de afspraken met het Rijk, die de vergoeding aan de provincie als concessieverlener heeft uitgekeerd, heeft de provincie het totale bedrag aan de vervoerder overgemaakt.
 3. De bijdragen voor de projecten van derden zijn € 1,5 mln. lager dan begroot. Uit analyse blijkt dat de lasten volledig zijn gefactureerd, en de verschillen zijn ontstaan door opgelopen vertragingen.
 4. Aan Kleine Werken is € 722.000 minder baten ontvangen, omdat voor het project P+R Getsewoud geen bijdrage van de Vervoerregio Amsterdam (VRA) is ontvangen zoals was begroot. Het betreft hier een project dat de provincie op verzoek van de VRA uitvoert, waarbij de VRA 95% van de kosten betaald en de provincie 5%. De realisatie van het project, en daarmee het verstrekken van de bijdrage door de VRA, is vertraagd naar 2021.
 5. De verantwoorde bijdrage van het RIjk vanuit de specifieke uitkering snelfietsroutes is € 0,5 mln. hoger dan begroot.

Stortingen Reserves

 1. In 2020 is er € 7,2 miljoen minder gestort in de reserve kapitaallasten Kunstwerken vanuit de reserve investeringen kunstwerken dan begroot. Op basis van werkelijke kosten (nacalculatie) worden de investeringsuitgaven naar de reserve Kapitaallasten overgeheveld.
 2. In 2020 is er € 5,9 miljoen minder gestort in de reserve kapitaallasten innovatieprojecten mobiliteit vanuit de reserve innovatieprojecten mobiliteit dan begroot. Op basis van werkelijke kosten (nacalculatie) worden de investeringsuitgaven naar de reserve Kapitaallasten overgeheveld. Het project Led verlichting betreft een investering. Ter dekking van de toekomstige afschrijvingen vindt overheveling plaats van de reserve innovatieprojecten mobiliteit naar de reserve kapitaallasten innovatieprojecten mobiliteit. De verwachting was dat het project ter grootte van € 6.500.000 in 2020 afgerond zou worden, echter ook hier is flinke vertraging opgetreden. Uitgegeven is € 609.000, waardoor de begrote overheveling in 2020 lager uitvalt.
 3. In 2020 is er €5,4 miljoen minder gestort in de reserve kapitaallasten OV-infrastructuur vanuit de reserve Ontwikkeling provinciale infrastructuur dan begroot. Op basis van werkelijke kosten (nacalculatie) worden de investeringsuitgaven naar de reserve Kapitaallasten overgeheveld.
 4. In 2020 is er € 3,8 miljoen minder gestort in de reserve kapitaallasten wegen vanuit de reserve Ontwikkeling provinciale infrastructuur dan begroot. Op basis van werkelijke kosten (nacalculatie) worden de investeringsuitgaven naar de reserve Kapitaallasten overgeheveld.
 5. In 2020 is er € 0,5 miljoen meer gestort in de reserve kapitaallasten vaarwegen vanuit de reserve Groot onderhoud vaarwegen dan begroot. Op basis van werkelijke kosten (nacalculatie) worden de investeringsuitgaven naar de reserve Kapitaallasten overgeheveld

Onttrekkingen reserves

 1. De lagere onttrekking aan de reserve innovatieprojecten mobliteit is het gevolg van de lagere uitgaven vanuit deze reserve zoals verklaard bij de lasten en de lagere overheveling vanuit deze reserve naar de reserve kapitaallasten innovatieprojecten mobiliteit zoals verklaard bij de stortingen
 2. De lagere onttrekking aan de reserve Ontwikkelen provinciale infrastructuur is het gevolg van de lagere uitgaven vanuit deze reserve zoals verklaard bij de lasten en de lagere overheveling vanuit deze reserve naar de reserve kapitaallasten wegen en de reserve kapitaallasten OV zoals verklaard bij de stortingen
 3. De lagere onttrekking aan de reserve Groot onderhoud wegen is het gevolg van de lagere uitgaven vanuit deze reserve zoals verklaard bij de lasten.
 4. De lagere onttrekking aan de reserve Investeringen Kunstwerken is het gevolg van de lagere overheveling vanuit deze reserve naar de reserve kapitaallasten kunstwerken zoals verklaard bij de stortingen.
 5. De lagere onttrekking aan de OV projecten is het gevolg van de lagere uitgaven vanuit deze reserve zoals verklaard bij de lasten.
 6. De hogere onttrekking aan de Groot onderhoud vaarwegen is het gevolg van de hogere overheveling vanuit deze reserve naar de reserve kapitaallasten vaarwegen zoals verklaard bij de stortingen en de lagere uitgaven vanuit de reserve zoals verklaar bij de lasten.  
Deze pagina is gebouwd op 08/05/2021 12:25:50 met de export van 08/05/2021 12:10:39